Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków od dnia 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godziny 16.00
 2. Miejsce składania wniosków:bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

III. Zakres tematyczny:

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 66 i 2023, z 2020 r. poz. 1555);

 

 1. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 63,63 % (w przypadku Wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych); do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.
 2. Warunki udzielenia wsparcia:
 • V.1 Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 i 2023, z 2020r. poz. 1555 oraz:
  • spełnić warunki oceny zgodności z LSR
  • średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 21 pkt.

 

Kryteria wyboru operacji znajdują na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania

 • V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.
 • V.3 W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.
 1. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

VII Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i wskaźniki

Cel ogólny LSR – II Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego.

Cel szczegółowy LSR 2.2 Rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom obszaru LSR.

Przedsięwzięcie – 2.2.1 Rozwój lokalnej, niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku

 • VIII.1 Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy
 • VIII.2 Dokumenty związane z kryteriami wyboru określonymi w LSR

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 1 – dokumenty potwierdzające doświadczenie Wnioskodawcy w obszarach, których dotyczy projekt.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” – link do strony.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja;
 • Kryteria wyboru operacji przez LGD;
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy;
 • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja

Znajdują się w siedzibie LGD, na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” w zakładce nabory. 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod podanym linkiem, lub ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod podanym linkiem.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 128 792,25 Euro / 515 169,00 zł

LGD Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99, kom. 793 864 252 email: biuro@lgdkozienice.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załączniki:

 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – link do strony
 • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – Wskaźniki infrastruktura
 • Wykaz lokalnych kryteriów wyboru operacji dla projektów inwestycyjnych innych niż grantowe i z zakresu przedsiębiorczości – link do strony
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy – link do strony
 • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja – link do strony
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla osób prawnych – lgdkozienice.pl/procedury-wyboru-operacji