Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie – lokalna grupa działania o nazwie Lokalna Grupa Działania „ Puszcza Kozienicka”, zwana dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.205, str.1) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3

Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kozienice.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§6

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział 2

Cel i formy działania

§8

 1. Stowarzyszenie ma na celu:
  1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
  2. aktywizowanie ludności wiejskiej,
  3. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),
  4. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.
 2. Ponadto Stowarzyszenie zostało powołane w celach:
  1. stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych,
  2. wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych na rzecz informacji, doradztwa i szkolenia,
  3. wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację gmin,
  4. skupiania wokół idei Stowarzyszenia osób zainteresowanych rozwojem gmin i regionu inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami,
  5. wspierania działalności oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych.

§9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), dla obszaru gmin: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów.
  2. wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,
  3. promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
  4. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
  5. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§10

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności przez:

 1. organizowanie i finansowanie:
  1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  2. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, działalności promocyjnej i informacyjnej,
 2. prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,
 3. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 4. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD.

§11

Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków. Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Stowarzyszenie tworzą osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkami Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem są:
  1. członkowie zwyczajni,
  2. członkowie honorowi,
  3. członkowie wspierający.

Członkowie zwyczajni

§13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:
  1. fizyczna, która:
   1. spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
   2. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dla których ma być opracowana LSR i przedstawi rekomendację członka Stowarzyszenia.
   3. złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania Statutu.
  2. prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego zawierającą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania Statutu i wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną we władzach Stowarzyszenia.
 2. Osobę prawną, która podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia, może reprezentować osoba, która:
  1. spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia nowych członków dokonywane jest uchwałą Zarządu.
 4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. prawo udziału w działalności Stowarzyszenia,
  3. prawo występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,
  4. korzystanie nieodpłatnie z lokali, urządzeń i poradnictwa, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członkom,
  5. korzystanie z innych możliwości jakie stwarza Stowarzyszenie swoim członkom.
 5. Członkowie zwyczajni mają następujące obowiązki:
  1. przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  3. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składki członkowskiej,
  5. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 6. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
  2. zawiadomienia o cofnięciu rekomendacji,
  3. utraty zdolności do czynności prawnych,
  4. śmierci Członka,
  5. skreślenia przez Zarząd, dokonanego w przypadku:
   1. prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem,
   2. prowadzenia przez członka działalności na szkodę Stowarzyszenia,
   3. nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
   4. zalegania z zapłatą składek członkowskich za dwa okresy rozliczeniowe,
   5. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 7. Skreślenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 5 powinno być dokonane uchwałą Zarządu, na podstawie której należy doręczyć członkowi pisemne zawiadomienie o skreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały i doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie nie doręczone lub zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 8. Skreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. O terminie Walnego Zebrania Członków odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Z chwilą oddalenia odwołania przez Walne Zebranie bądź bezskutecznego upływu terminu do złożenia odwołania skreślenie staje się prawomocne.
 9. Zmiany przedstawiciela reprezentującego osobę prawną w Stowarzyszeniu dokonuje się poprzez przesłanie Zarządowi Stowarzyszenia uchwały organu stanowiącego wskazującej nową osobę reprezentującą osobę prawną, spełniającą warunki określone w ust. 2.

Członkowie honorowi

§14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna.
 2. Godność Członka honorowego nadaje Zarząd na wniosek grupy pięciu członków.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 4. Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków.

Członkowie Wspierający

§15

 1. Osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej popierające idee Stowarzyszenia mogą – na zasadach określonych statutem – uzyskać godność członka wspierającego.
 2. Członkiem wspierającym może zostać podmiot, który ma siedzibę w kraju lub za granicą, został przyjęty w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji, jest zainteresowany działalnością Stowarzyszenia i zadeklaruje wsparcie realizacji celów i zadań określonych Statutem Stowarzyszenia. Zasady i zakres wsparcia Członek wspierający ustala z Zarządem Stowarzyszenia w drodze umowy cywilnoprawnej.
 3. Członkostwo wspierające ustaje na skutek rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, a nadto na podstawie uchwały Zarządu w wyniku:
  1. nie realizowania ustalonych zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia,
  2. likwidacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 4. Skreślonemu członkowi wspierającemu przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Rozdziale III § 13 pkt 8 niniejszego Statutu.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Rada.

§17

Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

§18

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

§19

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.

Walne Zebranie Członków

§20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo Rady, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 4. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Jeśli Walne Zebranie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 5. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
  2. ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
  3. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD;
  5. uchwalanie zmian Statutu;
  6. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
  7. określenie górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez Zarząd,
  8. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
  9. podejmowanie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych i wystąpieniu
  10. udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
  12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  13. ustalanie regionalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR,
  14. podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

§21

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium, wybrane przez zebranych w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

§22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej, Komisji Rewizyjnej, Rady lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 3. Jeśli pomimo prawidłowo złożonego wniosku, Zarząd wbrew zapisom statutu nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w określonym terminie, organem upoważnionym do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest Komisja Rewizyjna.

§23

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.

Walne Zebranie Członków

Zarząd

§24

 1. Zarząd składa się z od 5 do 7 osób, w tym z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
 2. W składzie Zarządu co najmniej 50% wszystkich członków powinno być przedstawicielami partnerów społecznych i gospodarczych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 5. Kadencja członka Zarządu powołanego do Zarządu w trakcie trwania kadencji pozostałych członków upływa wraz z chwilą zakończenia się czteroletniej kadencji Zarządu.
 6. Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
  1. Przyjęcia przez Komisję Rewizyjną pisemnej rezygnacji złożonej Komisji Rewizyjnej przez członka Zarządu,
  2. utraty członkostwa Stowarzyszenia,
  3. odwołania przez Walne Zebranie Członków,
  4. upływu kadencji.
 7. Komisja Rewizyjna może z ważnych powodów odmówić przyjęcia rezygnacji członka Zarządu.
 8. W razie wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji Walne Zebranie Członków uzupełnia skład Zarządu.
 9. Uchwała o nie udzieleniu absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków jest jednoznaczne z jego odwołaniem.
 10. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  5. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  6. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów, zespołów ekspertów w celu wykonywania zadań statutowych oraz zespołów roboczych do realizacji określonych projektów,
  7. powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
  8. ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
  9. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
  10. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu,
  11. ustalanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  12. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  13. wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia, o ile nie leżą one w kompetencjach Walnego Zebrania Członków, lub w kompetencjach Rady Stowarzyszenia,
  14. opracowywanie i koordynowanie realizacji LSR,
  15. przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  16. pozyskiwanie środków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR.
  17. uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
 11. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia, wystąpienia w sprawach Stowarzyszenia na posiedzeniach w formie uchwał.
 12. Uchwała może zostać podjęta, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
 13. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji bezpośredniej.
 14. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 15. Prezes Stowarzyszenia:
  1. kieruje pracą Zarządu,
  2. zwołuje zebrania Zarządu i im przewodniczy.

§25

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, powołaną w celu prowadzenia prac organizacyjnych i działań na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami władz Stowarzyszenia.

§26

 1. Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes mogą bez uprzedniej uchwały prowadzić jednoosobowo sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności oraz reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz, z zastrzeżeniem pkt 2. Do prowadzenia spraw przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest uchwała Zarządu.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, zwłaszcza w zakresie zobowiązań majątkowych składa łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych powinny być składane na piśmie.
 3. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli, o których mowa w ust. 2 w jego imieniu. Pełnomocnictwo musi być udzielone łącznie przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
 4. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale.

Komisja Rewizyjna

§27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza oraz 2 członków Komisji Rewizyjnej wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§28

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
 2. opiniowanie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i uchwał Zarządu dotyczących gospodarki finansowej,
 3. składanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków i opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 5. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdząjących, zleconych przez Walne Zebranie Członków, Radę lub wnioskowanych przez Zarząd,
 6. występowanie z wnioskami do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
 7. Zawieranie umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu i reprezentowanie Zarządu w sporach między członkami Zarządu a stowarzyszeniem, przez członka Komisji Rewizyjnej wskazanego w uchwale tego organu.

Rada

§29

 1. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet – wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
 2. Rada składa się z 9-21 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 3. Członkowie Rady nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 4. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
 5. Rada zbiera się w miarę potrzeb.
 6. Przewodniczący Rady powiadamia członków Rady o terminie, miejscu i porządku obrad listami poleconymi albo w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§30

Do kompetencji Rady należy:

 1. ustalanie procedury składania wniosków w naborach LGD,
 2. wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju,
 3. monitorowanie wdrażania operacji,
 4. analizowanie rezultatów realizacji lokalnej strategii rozwoju,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 6. występowanie z wnioskami do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§31

Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

Majątek Stowarzyszenia

§32

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
  1. składek członkowskich,
  2. wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej,
  3. kredytów i pożyczek,
  4. darowizn, dotacji i subwencji,
  5. spadków i zapisów,
  6. dochodów z własnej działalności statutowej,
  7. dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej.
 2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i fundusze.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Postanowienia końcowe

§33

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.