Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowane 2 września 2016r.Wniosek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy – wniosek do pobrania.


Formularze wniosków dla operacji/wniosków składanych w ramach naborów prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Kozienicka”:

  • dla poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (w zakresie infrastruktury publicznej i rozwoju działalności gospodarczej);
  • dla poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

,można pobrać ze strony Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod podanym linkiem, lub ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod podanym linkiem.


Wnioskodawcy w celu przygotowania wniosku o przyznanie grantu mogą korzystać z wersji edytowalnej w formie dokumentu Word dostępnego na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”. Formularz wniosku o przyznanie grantu opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Kozienicka” w wersji edytowalnej dostępny – tutaj. Formularz pomocny jest przy opracowaniu wniosku.

Przypominamy, iż właściwą metodą złożenia wniosku o przyznanie grantu jest jego wypełnienie w przy pomocy generatora wniosków LGD „Puszcza Kozienicka” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej LGD zakładka -> NABORY -> podzakładka -> GENERATOR.

Wypełnione wnioski po zapisaniu wersji ostatecznej są przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora, a następnie drukowane z generatora przez osobę / podmiot ubiegający się o wsparcie i składane w wersji papierowej w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.Pytania i odpowiedzi w zakresie poddzialania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Dokument z pytaniami i odpowiedziami dostępny jest na stronie armir.gov.pl pod podanym linkiem – Pytania i Odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.