Nazwa LGD STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA KOZIENICKA”
Status Prawny LGD Stowarzyszenie utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)
Data rejestracji w KRS 08.12.2008 r.
Numer wpisu 0000318959
NIP 812 188 41 95
Regon 141671682
Numer identyfikacyjny w ewidencji producentów rolnych 062959183

Stowarzyszenie LGD “Puszcza Kozienicka” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Celami Stowarzyszenia, jako Lokalnej Grupy Działania (LGD) są: prowadzenie działalności społecznie użytecznej i działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla obszaru gmin: Sieciechów, Garbatka, Magnuszew, Grabów n/P, Głowaczów, Gniewoszów oraz Kozienice.
 2. Promocja obszarów wiejskich objętych działaniem LGD.
 3. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR.
 4. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich gmin powiatu kozienickiego.
 5. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych.
 6. Realizacja własnych programów i projektów oraz udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.
 7. Kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej.
 8. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację w tym szkolenia, aktywizację gospodarczą   i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD.
 9. Nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania, gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.
 10. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację produktów lokalnych i rozwój produkcji rolnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, ogłoszonego przez samorząd województwa mazowieckiego.
 2. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR.
 3. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR.
 4. Informowanie, za pomocą dostępnych środków przekazu, o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie wyboru projektu w ramach realizacji LSR.
 5. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR.
 6. Organizowanie i finansowanie:
  1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym: seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, dyskusji, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy,
  2. imprez kulturalnych, takich jak: koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, przeglądy, happeningi, festyny, targi, gry strategiczne, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
  3. imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych,
  4. punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego na obszarze działania LGD,
  5. punktów konsultacyjno-doradczych dla przedsiębiorców i organizacji społecznych z obszaru działania LGD,
  6. działalności  promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym:
   • opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
   • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
   • tworzenie stron internetowych,
   • przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 7. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 8. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim        i prawie Unii Europejskiej.
 9. Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 10. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.