Pierwsza koncepcja tworzenia lokalnego partnerstwa trójsektorowego powstała w łonie Stowarzyszenia “Porozumienie dla Rozwoju” na początku 2007 roku. Jej źródeł należy szukać w “charakterze” organizacji, która swoje cele sformułowała w postaci zapisów statutowych.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji.

§ 3

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

1. Promocja Ziemi Kozienickiej.

2. Organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców, bezrobotnych, osób zagrożonych bezrobociem jak i innych grup społecznych w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych.

3. Promowanie i wspieranie różnicowania działalności rolniczej, obszarów wiejskich.

4. Budowa społeczeństwa obywatelskiego.

5. Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju regionu.

6. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.

7. Informowanie i promowanie działań UE odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych.

8. Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia i godne życie społeczeństwa.

9. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

10. Równość szans na rynku pracy.

11. Wsparcie rozwoju i wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw.

12. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Źródło: Wypis ze Statutu Stowarzyszenia Porozumienie dla Rozwoju
 

Jednocześnie bacznie obserwowano działające już w tym okresie podmioty realizujące I Schemat Programu LEADER. Członkowie organizacji uznali, iż będzie to bardzo dobre narzędzie do realizacji celów statutowych ich stowarzyszenia. Na podstawie uchwały zarządu z marca 2007 roku rozpoczęto przygotowania zmierzające do utworzenia “Partnerstwa Lokalnego”. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem “Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. W ramach prowadzonego przez partnera Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowano pierwsze szkolenia. Już wtedy zaczęto wdrażać w życie ideę partnerstwa publiczno – społecznego, współpracując przy realizacji zadań z Radą Powiatu Kozienickiego. Uczestnicy szkoleń wywodzili się ze wszystkich gmin powiatu kozienickiego jak również ze wszystkich sektorów społecznych. Rekrutacja była otwarta, niczym nieograniczona. Tematyka szkoleń to “Przygotowanie projektu – procedury EFS” oraz “Partnerstwo w projektach EFS”.

Pozytywny odbiór i rosnące zainteresowanie tego typu działaniami spowodowało wspólną decyzję o poszerzeniu i sformalizowaniu partnerstwa. Wielostronne konsultacje doprowadziły do opracowania i ratyfikowania dokumentu pod nazwą “Porozumienie Partnerskie”. Zawierał on zapisy zgodne ze Statutem Stowarzyszenia “Porozumienie dla Rozwoju” będącego inicjatorem jego powstania. Oto jego najważniejsze postanowienia.

§ 1

Porozumienie ma na celu realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój społeczno – gospodarczy powiatu kozienickiego oraz realizację zadań objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

Współpraca między partnerami obejmuje następujące dziedziny:

 • Promocję idei budowy partnerstwa, jako stałej współpracy środowisk lokalnych w zakresie realizacji wspólnych celów społeczno – gospodarczych powiatu kozienickiego.
 • 2. Rozwijanie płaszczyzny dialogu społecznego środowisk organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, publicznych służb zatrudnienia oraz przedsiębiorców w celu wykorzystania szans dla rozwoju gmin powiatu kozienickiego.
 • 3. Organizację i udział w szkoleniach, seminariach informacyjnych i konferencjach dotyczących rozwoju lokalnego i realizacji działań w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sygnatariuszami tego dokumentu są: Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Gmina Kozienice, Gmina Magnuszew, Gmina Sieciechów, Gmina Garbatka Letnisko, Gmina Grabów nad Pilicą, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach, Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko, Fundacja “Zdrowe Dziecko”, Firma “ART.-EKO”, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie, F.H.U. “Renka”, Cech Rzemiosł Spożywczych w Radomiu, Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej oraz projektodawca Stowarzyszenie “Porozumienie dla Rozwoju”.

W ramach tego porozumienia został przeprowadzony cykl szkoleń:

 • 23-24.08.2007 “Partnerstwo społeczno-gospodarcze”,
 • 4-5.09.2007 “Pisanie wniosków – merytoryczne i techniczne aspekty dobrego projektu”,
 • 4-5.10.2007 “Edukacja na poziomie samorządowym, a możliwości, jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki”,
 • 29-30.10.2007 “Zarządzanie projektem EFS”,
 • 21.11.2007 “Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych w kontekście realizacji projektów EFS”.

Uczestnikami byli głównie członkowie podmiotów, tworzących “Porozumienie Partnerskie”. Swoją wiedzę poszerzyło w ten sposób ponad 120 osób, mieszkańców powiatu kozienickiego.

Kolejnym krokiem w stronę budowy “Partnerstwa Lokalnego” jest trwający od 12 lutego 2008 roku cykl konferencji w ramach projektu “Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy”. Realizatorem jest Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Jej partnerami, na terenie powiatu kozienickiego są tutejsze Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy. Projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich EFS. Udział w konferencjach biorą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z terenu powiatu. Omawiane tematy:

 • “Partnerskie inicjatywy na rzecz rozwoju Powiatu”,
 • “Składniki środowiska gospodarczego na terenie powiatu kozienickiego”,
 • “Analiza zasad ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy na terenie powiatu kozienickiego”,
 • “Tworzenie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu kozienickiego”.

Pierwsza publiczna prezentacja idei utworzenia Lokalnej Grupy Działania następuje 4 kwietnia 2008 roku podczas konferencji na temat “Rola Samorządu Województwa Mazowieckiego w Rozwoju Ziemi Kozienickiej”. Inicjatorzy spotkania to Stowarzyszenie “Porozumienie dla Rozwoju”, Fundacja “Zdrowe Dziecko” i Wójt Gminy Magnuszew. Wśród zaproszonych gości – prelegentów był Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz. Uczestnicy to przedstawiciele trzech sektorów społeczeństwa powiatu kozienickiego. Wśród omawianych zagadnień był tematy “Fundusze strukturalne (RPO WM, PROW, POKL) w pytaniach i odpowiedziach” oraz “Samorząd lokalny a partnerzy społeczni i gospodarczy”.

24 kwietnia 2008 roku dochodzi do podpisania dokumentu, “Umowa Partnerska”. Zgodnie z jej postanowieniami Partnerzy deklarują wspólną realizację przedsięwzięć mających na celu rozwój społeczno – gospodarczy regionu kozienickiego.

Współpraca między partnerami obejmuje następujące dziedziny:

 • promocja idei budowy partnerstwa jako stałej współpracy środowisk lokalnych w zakresie realizacji wspólnych celów społeczno gospodarczych regionu kozienickiego,
 • rozwijanie płaszczyzny dialogu społecznego środowisk organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego w celu wykorzystania szans dla rozwoju regionu kozienickiego,
 • organizacja i udział w szkoleniach, seminariach informacyjnych i konferencjach dotyczących rozwoju lokalnego i realizacji działań w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisali przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Głowaczowa, Kozienic, Brzeźnicy, Rudy, Stanisławic, Gniewoszowa, Łękawicy i Brzózy oraz Urząd Miasta w Kozienicach, Urząd Gminy w Gniewoszowie i Stowarzyszenie “Porozumienie dla Rozwoju”.

Ciągle prowadzony jest proces doskonalenia kadr. Przedstawiciele partnerów biorą udział w różnorodnych formach kształcenia. Są to np. szkolenia w zakresie:

 • “Przygotowanie Organizacji Pozarządowych do pozyskiwania środków i realizacji przedsięwzięć lokalnych” – zorganizowane przez “Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze” w Rzeszowie,
 • “Wdrażanie projektów współfinansowanych w ramach PO KL 2007 – 2013” – zorganizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych,
 • “Podstawy teoretyczno-prawne tworzenia i funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w ramach działań osi 4 LEADER PROW 2007-2013” – zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie,
 • “Przygotowanie do udziału w Programie LEADER w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013” – zorganizowane przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Płońsku.

Cały czas trwały oficjalne rozmowy na temat celowości utworzenia LGD jak również wpływu tej inicjatywy na rozwój społeczno-gospodarczy regionu jej przyszłego działania. Zaproszenia do udziału w pracach organizacyjnych były kierowane do możliwie szerokiego kręgu mieszkańców powiatu. Szczególnie zadbano o trójsektorowość przyszłego składu grupy członkowskiej. Działania promocyjne opierały się na rzetelnej informacji dotyczącej sposobu dziania LGD zarówno w przeszłości i w przyszłości. Wiedzę czerpano z doświadczeń już funkcjonujących podmiotów jak również z oficjalnych informacji na temat przyszłych działań wchodzących w zakres PROW.

Trwające ponad rok przygotowania oraz zbliżający się termin ogłoszenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego naboru wniosków LGD na realizację lokalnej strategii rozwoju dynamizują działania.

Stowarzyszenie “Porozumienie dla Rozwoju” w dniu 21 sierpnia 2008 roku organizuje spotkanie z udziałem sygnatariuszy “Porozumienia Partnerskiego”. Główny cel to przedstawienie korzyści płynących dla lokalnej społeczności z realizacji Działania Osi 4 Leader w ramach PROW. Wśród prelegentów są Piotr Szprendałowicz, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Tomasz Kuliński, Kierownik Wydziału Wdrażania Programów Unijnych dla Rolnictwa w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. Prowadzący spotkanie, Marek Przedniczek Prezes Zarządu Stowarzyszenia “Porozumienie dla Rozwoju”, przedstawił propozycję utworzenia Lokalnej Grupy Działania obejmującej swym zasięgiem gminy powiatu kozienickiego. Propozycja udziału w tworzeniu nowego podmiotu została skierowana do wszystkich mieszkańców powiatu jak i osób prawnych w tym przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Wśród zgromadzonych były osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu, Poseł na Sejm RP Czesław Czechyra, Ksiądz kanonik Władysław Sarwa, Starosta Powiatu Kozienickiego, Wójtowie Gmin, Burmistrz Miasta i Gminy Kozienice oraz osoby fizyczne. Podjęto zobowiązanie o przystąpieniu do tworzenia Lokalnej Grupy Działania. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do udziału w kolejnym szkoleniu z zakresu działania LGD i tworzenia LSR oraz poproszeni o rozpropagowanie powyższych propozycji wśród lokalnych społeczności.

28 sierpnia 2008 roku miało miejsce zebranie założycielskie nowo powstającego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. Deklarację utworzenia podmiotu podpisało 40 osób. Wśród nich są: osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy, przedstawiciele sektora społecznego i publicznego. Członkowie założyciele wybierają nazwę stowarzyszenia oraz jego organy: Radę, Zarząd i Komisję Rewizyjną. Jednocześnie została podpisana “Umowa Partnerska” mająca na celu: “realizację przedsięwzięć prowadzących do utworzenia LGD” oraz “Wspólne opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin tworzących LGD”.

Współpracę zadeklarowali:

 • Gmina Garbatka Letnisko – Wójt, Tadeusz Molenda.
 • Gmina Gniewoszów – Wójt, Stefan Marek Banaś.
 • Gmina Grabów nad Pilicą – Wójt, Euzebiusz Strzelczyk.
 • Gmina Kozienice – Burmistrz, Tomasz Śmietanka.
 • Gmina Magnuszew – Wójt, Henryk Plak.
 • Powiat Kozienice – Starosta, Janusz Stąpór.
 • Stowarzyszenie „Porozumienie dla Rozwoju” – Prezes Zarządu, Marek Przedniczek.

Tym samym, proces budowy partnerstwa wkroczył w decydującą fazę. Komitet założycielski podejmuje kroki, konieczne do uzyskania osobowości prawnej przez nowo powstający podmiot.

5 września 2008 roku zostaje złożony wniosek o rejestrację stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.Partnerstwo pozyskuje nowych członków. Rady gmin podejmują uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia LGD pod nazwą “Puszcza Kozienicka” (w organizacji).

Dnia 8 grudnia 2008 roku następuje rejestracja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000318959