Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków:
 2. od dnia 11 czerwca 2018r. do dnia 26 czerwca 2018r. do godziny 16.00.

 3. Miejsce składania wniosków:
  1. Wnioski są wypełniane przy pomocy generatora wniosków LGD „Puszcza Kozienicka” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej LGD zakładka: NABORY, podzakładka: GENERATOR DLA GRANTÓW. Generator będzie udostępniony Wnioskodawcom od 11 czerwca 2018r. od godz. 9.00 do 26 czerwca 2018r. do godz. 16.00.
  2. Wnioskodawcy w celu przygotowania wniosku mogą korzystać z wersji edytowalnej w formie dokumentu Word dostępnego na stronie internetowej LGD.
  3. Wypełnione w generatorze wnioski po zapisaniu wersji ostatecznej są przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora, a następnie drukowane z generatora, podpisywane przez upoważnioną/e osobę/y i składane przez Wnioskodawcę w formie papierowej bezpośredni o tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej- 1 szt. płyta CD, do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Ostateczny termin składania wersji papierowej wniosków to 26 czerwiec 2018r. do godz. 16.00.

  4. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną – e-mail nie będą uwzględniane.
  5. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w formie papierowej do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
 4. Tytuł i zakres tematyczny:
 5. Tytuł Projektu Grantowego: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów i wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”.

  Zakres tematyczny, którego dotyczy Projekt Grantowy: Zachowanie dziedzictwa lokalnego §2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588).

 6. Obowiązujące warunki wsparcia:
  1. Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w:
   • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź. zm.
   • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
   • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
   • Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności.
   • Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020.
  2. Warunkiem uzyskania wsparcia jest:
   • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie jego zgodności z ogłoszeniem o naborze oraz jego zgodności z PROW 2014-2020,
   • pozytywna ocena wniosku na etapie jego zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020,
   • uzyskanie, co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów.
  3. Wniosek złożony w ramach naboru musi wpisywać się w Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020 w zakresie:
  4. Celu głównego II „Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych dziedzictwa kulturowego”.

   Celu szczegółowego 2.1 Mieszkańcy obszaru zaangażowani w podejmowanie lokalnych inicjatyw społecznych Przedsięwzięcia:. 2.1.1 Aktywna społeczność w lokalnych środowiskach IV. 4 Wniosek złożony w ramach naboru musi przyczynić się do osiągnięcia następujących wskaźników określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020:

   • wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, sportu, rekreacji i dziedzictwa kulturowego, które wzbogaciły swoją działalność o nowe formy – 10 szt.
   • wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z wyposażenia zakupionego w ramach realizacji LSR w podmiotach działających w sferze kultury, sportu, rekreacji ,i dziedzictwa kulturowego – 182 osoby.
 7. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  • Zakup przez organizacje społeczne wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego np. zakup strojów ludowych i folkowych, zakup strojów galowych, zakup strojów regionalnych ,zakup mundurów ,zakup instrumentów.
  • Zadania mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej np. zakup wyposażenia dla grup rekonstrukcyjnych.
 8. Kryteria wyboru:
  1. Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku zamieszczono poniżej. Oceny według kryteriów wyboru grantobiorców dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru.
  2. Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 21 pkt.
  3. Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania.
  4. W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.
  5. W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku w wersji papierowej.

  Lokalne Kryteria Wyboru dla grantów – pobierz

 9. Wymagane dokumenty:
 10. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wskazanymi w formularzu wniosku.

 11. Limit dostępnych środków:
 12. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 200 000, 00 zł.

  Uwaga: suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przewidzianych na ten projekt.

 13. Forma wsparcia:

  • Refundacja kosztów kwalifikowanych:
   • dla jednostek sektora finansów publicznych – 63, 63% kosztów kwalifikowalnych, jednakże suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
   • dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), – do 100 %.
   • dla innych podmiotów – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

   Grantobiorcy winni spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570;zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1390.), a zwłaszcza zapisy § 3 ust. 1 lub 4 i § 4 ust. 1 pkt 4 i 7 ww rozporządzenia oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U z 217 poz. 1588).

  • Wysokość kwoty grantu na jeden projekt:
  • Wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000, 00 zł oraz nie wyższa niż 20 000, 00 zł, przy czym na jednego grantobiorcę limit środków w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000, 00 zł.

 14. Planowany czas realizacji projektu grantowego:
 15. Termin realizacji operacji/grantu: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

 16. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów:
  1. Formularz Wniosku o powierzenie grantu, Umowy o powierzenie grantu, Wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu, Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, Kryteria wyboru grantobiorców, wzory kart oceny grantów znajdują się na stronie internetowej LGD, zakładka: NABORY, podzakładka: PROCEDURY WYBORU OPERACJI – przejdź do strony.
  2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej LGD, zakładka: LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU – przejdź do strony.

Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99, kom. 793 864 252 Adres email: biuro@lgdkozienice.pl.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Pliki do pobrania: