Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista do spraw promocji.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę (pełen etat, miejsce pracy – siedziba i biuro LGD „Puszcza Kozienicka’ – 26-900 Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17).

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie w pracy biurowej (min. 2 lata);
 • Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym;
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych (w szczególności MS Office) oraz Internetu;

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie  zawodowe w zakresie  promocji projektów
 • Doświadczenie w przygotowywaniu kampanii informacyjno-promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów i  social mediów itp.
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klientów
 • Umiejętność  pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie  edytora tekstów,  programów graficznych  programów  do prezentacji i obróbki zdjęć
 • Umiejętność  skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność  konstruowania haseł, sloganów reklamowych  oraz informacji dla prasy i mediów, oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów DTP
 • Znajomość  obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”
 • Doświadczenie w  prowadzenia warsztatów  w różnym zakresie  np. plastyczne, edukacyjne itp.
 • Doświadczenie w tworzeniu tekstów (Copywriting)

 

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za skuteczną realizację Planu działania określonego w LSR.

Szczegółowy zakres obowiązków:

1.     Prowadzenie działań informacyjnych , promocyjnych i kulturalnych  związanych z obszarem działania  , realizacja LSR oraz działalnością LGD  „Puszcza Kozienicka’

2.    Udzielanie  informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu

3.    Przygotowywanie  udziału LGD w targach,  konferencjach, szkoleniach,  imprezach społeczno -kulturalnych i innych wydarzeniach , mogących pomóc w promocji LGD,

4.    Współpraca  z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie  konferencji prasowych Zarządowi.

5.    Współredagowanie  biuletynów  Stowarzyszenia  LGD  „Puszcza Kozienicka”

6.    Obsługa strony internetowej Stowarzyszenia , aktualizacja  stron internetowych LGD w tym :

a.    publikacja uchwał Rady,

b.     aktualnego zestawienia rzeczowo – finansowego z realizowanych przez LGD

c.    operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3,

d.     umowy ramowej,

e.     statutu LGD,

f.     listy członków LGD,

g.     listy członków zarządu lub organu decyzyjnego LGD,

h.     regulaminu organu decyzyjnego LGD,

i.      informacji, o których mowa w art. 21 ust 5 pkt 2 ustawy RLKS

j.      harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR,

 

7.     Obsługa imprez wewnętrznych  – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,

8.    Przygotowanie  propozycji  w zakresie  wzorów  przedmiotów promocyjnych  , organizacja  przetargów  i udział w pracach Komisji Przetargowych

9.    Organizowanie szkoleń , konferencji  i innych imprez zaplanowanych  przez LGD

10. Koordynacja  działań związanych  z aktualizacja LSR

11. Inicjowanie  i prowadzenie  działań związanych ze współpraca  międzyregionalna  i międzynarodowa ,

12. Realizacja projektów  Stowarzyszenia , w szczególności w zakresie  organizacyjno-promocyjnym

13. Monitorowanie  problematyki  związanej z Funduszami Unii Europejskiej,

14. Wykonywanie innych  prac wynikających  z bieżących  działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu,

15. Prowadzenia doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania  dofinansowania

16. Sporządzanie baz danych  o podmiotach zewnętrznych

17. Udział  w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji LSR

18. Przygotowywanie  i prezentacji  informacji na temat operacji realizowanych  w ramach wdrażania LSR

19. Inne zadania określone w Regulaminie biura i zlecone przez kierownika  biura.

Kryteria dyskwalifikujące:

           Członkostwo w Radzie LGD.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • Dokumenty poświadczające staż pracy;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją „Nabór – specjalista ds. promocji” w biurze LGD – Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17, w godzinach pracy biura (9 – 17) lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice (liczy się data wpływu przesyłki do biura LGD), w terminie od 29.08.2023r. do 07.09.2023 r.

Oferty złożone w formie elektronicznej lub po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.

Inne dodatkowe informacje:

Zespół Kwalifikacyjny przeprowadzi nabór w dwóch turach:

 1. Pierwszy etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów i ustaleniu listy kandydatów dopuszczonych do etapu drugiego.
 2. Drugi etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i testu pisemnego. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie lgdkozienice.pl oraz na tablicy ogłoszeń LGD w Kozienicach, ul. M. Kopernika 8/17. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w biurze LGD “Puszcza Kozienicka” zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Stowarzyszenie nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone.

Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów poza ogłoszeniem oraz dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  „Puszcza Kozienicka” : www.lgdkozienice.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

                                                      Irena Bielawska  – Prezes Zarządu

 

Data publikacji: 28.08.2023 r.