Forma zatrudnienia – umowa o pracę (pełen etat, miejsce pracy – siedziba i biuro LGD – 26-900 Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17).

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość problematyki  i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej 
 • Staż pracy w biurze  minimum 3 lata 
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych w zakresie edytora tekstów i programów do prezentacji (w szczególności MS Office) 
 • Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klientów.

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia i zarządzania projektami z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym UE;
 • Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;
 • Doświadczenie w realizacji projektów na obszarach wiejskich 
 • Komunikatywność  i rzetelność
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym;

Zakres obowiązków:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za kompleksowa  obsługę  Beneficjentów  , przygotowanie  projektów  oraz realizacje  i rozliczenie  procesu dotyczącego projektów, skuteczną realizację planu działania  określonego w LSR.

Szczegółowy zakres obowiązków:

 1. Obsługa związana z naborem wniosków  składanych w ramach realizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania  (LGD)„Puszcza Kozienicka,” 
 2. Organizacja pracy  Rady Stowarzyszenia  oceniającej operacje,
 3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansowa na funkcjonowanie LGD i realizacje przedsięwzięć określonych w LSR,
 4. Przygotowywanie i składanie wniosków o płatność,
 5. Przygotowywanie  odpowiednich sprawozdań,
 6. Monitorowanie realizacji umów i zgłaszanie  uwag i wniosków Zarządowi,
 7. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
 8. Koordynowanie projektów współpracy, 
 9. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacja projektów,
 10. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
 11. Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 12. Realizacja projektów Stowarzyszenia,
 13. Przygotowywanie i prezentacja informacji na temat operacji,
 14. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla Beneficjentów w sprawie  warunków i możliwości  otrzymania dofinansowania, 
 15. Inne zadania określone w Regulaminie biura i zlecone przez  kierownika  biura.

Kryteria dyskwalifikujące:

Członkostwo w Radzie LGD.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • Życiorys (CV);
 • List motywacyjny;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • Dokumenty poświadczające staż pracy;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją „Nabór – specjalista ds. projektów” w biurze LGD – Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17, w godzinach pracy biura (9 – 17) lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice (liczy się data wpływu przesyłki do biura LGD), w terminie od 21.12.2023r. do 17.01.2024 r.

Oferty złożone w formie elektronicznej lub po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.

Inne dodatkowe informacje:

Zespół Kwalifikacyjny przeprowadzi nabór w dwóch turach:

 1. Pierwszy etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów i ustaleniu listy kandydatów dopuszczonych do etapu drugiego.
 2. Drugi etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i testu pisemnego. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie lgdkozienice.pl oraz na tablicy ogłoszeń LGD w Kozienicach, ul. M. Kopernika 8/17. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w biurze LGD “Puszcza Kozienicka” zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Stowarzyszenie nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone.

Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów poza ogłoszeniem oraz dokumenty złożone po terminie nie będą przyjmowane.

 

                                                                              Irena Bielawska – Prezes Zarządu 

                                                            Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”