Zarząd Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka  zaprasza na  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka’, które odbędzie się 17 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:30 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice  ul. Parkowa 5 w Kozienicach  w pierwszym terminie. Drugi termin ustala się na dzień 17 kwietnia 2023 r godz. 17.00 miejsce jak wyżej. Walne Zebranie Członków podejmie między innymi decyzje w formie uchwały w sprawie  zatwierdzenia  Lokalnej Strategii Rozwoju  i lokalnych kryteriów wyboru operacji dla Stowarzyszenia LGD „Puszcza  Kozienicka” na lata 2023-2027. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych  zapraszamy do biura LGD ul. Kopernika 8/17 ,26-900 Kozienice w godzinach pracy od 9-17 , gdzie można zapoznać się z przygotowanym  projektem Lokalnej Strategii Rozwoju dla  obszaru działania naszego Stowarzyszenia  na  lata  2023-2027. W biurze  jest dostępny formularz konsultacyjny LSR za pomocą którego można wnieść uwagi i propozycje zmian w projekcie LSR.

Planowany porządek obrad.

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności
 2. Wybór Prezydium (Przewodniczący,  Sekretarz)
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór  komisji skrutacyjnej  – podjęcie uchwały
 5. Wystąpienie  Prezesa LGD
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2022
 7. Sprawozdanie z pracy  Rady za rok 2022
 8. Sprawozdanie z pracy Biura  Projektu za rok 2022
 9. Wystąpienie  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2022
 12. Podjęcie uchwały  w sprawie   przeznaczenia zysku za rok 2022
 13. Podjęcie uchwały w sprawie : udzielenia absolutorium  dla Zarządu  Stowarzyszenia za rok 2022
 14. Wystąpienie Prezesa LGD
 15. Podjęcie uchwały w  sprawie unieważnienie uchwały  nr 2/WZC/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany statutu  LGD „Puszcza Kozienicka” w związku z wymogami przygotowania i złożenia  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady LGD „Puszcza Kozienicka”
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania członka Rady LGD „Puszcza Kozienicka”
 19. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania członka Zarządu reprezentującego sektor gospodarczy
 20. Wystąpienie Prezesa LGD
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Puszcza Kozienicka” na lata 2023-2027
 22. Zatwierdzenie lokalnych kryteriów  wyboru na okres programowania 2023-2027  obowiązujących od nowego okresu programowania /2024r)
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

                                                                            Irena Bielawska- Prezes Zarządu