Zarząd Stowarzyszenia LGD “Puszcza Kozienicka” zaprasza na  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka’, które odbędzie się   24 czerwca  2022 r. o godzinie 16:00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice,  ul. Parkowa 5 w Kozienicach  w pierwszym terminie. Drugi termin ustala się na dzień 24 czerwca 2022 r godz. 16.30 miejsce jak wyżej.

   Planowany porządek obrad.

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności
 2. Wystąpienie Prezesa LGD
 3. Wybór Prezydium (Przewodniczący,  Sekretarz)
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie sprawozdania  z pracy Biura za rok 2021
 6. Przedstawienie sprawozdania  z pracy Zarządu za rok 2021
 7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za rok 2021
 8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
 11. Podjęcie uchwały w sprawie:  udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z  ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Kozienicka” za rok 2021.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

                                                                                                                   

                                                                                                               Z poważaniem

                                                                            Irena Bielawska – Prezes Zarządu