Zarząd Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka’, które odbędzie się 1 czerwca 2021 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice ul. Parkowa 5 w Kozienicach w pierwszym terminie. Drugi termin ustala się na dzień 1 czerwca 2021 r godz. 16.30 miejsce jak wyżej.


Planowany porządek obrad.
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności
2. Wystąpienie Prezesa LGD
3. Wybór Prezydium (Przewodniczący, Sekretarz)
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie sprawozdania z pracy Biura za rok 2020
6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2020
7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za rok 2020
8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020
11. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady LGD „Puszcza Kozienicka”
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady LGD „Puszcza Kozienicka”
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Kozienicka” za rok 2020.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

                                                                                                     Z poważaniem
                                                                            Irena Bielawska – Prezes Zarządu