Zarząd Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” , które odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice ul. Parkowa 5 w Kozienicach w pierwszym terminie. Drugi termin ustala się na dzień 23 czerwca 2020 r. o godzinie 13.00 miejsce jak wyżej.


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności
2. Wystąpienie Prezesa LGD
3. Wybór Prezydium (Przewodniczący, Sekretarz)
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjecie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Biura za rok 2019
8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2019
9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za rok 2019
10. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
11. Dyskusja
12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019
13. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019
14. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Kozienicka” za rok 2019.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

W związku z obecną sytuacją sanitarno –epidemiologiczną spowodowaną Covid-19 prosimy o zabranie na Walne Zebranie maseczek i rękawiczek jednorazowych .

Z poważaniem
Irena Bielawska – Prezes Zarządu