Zarząd Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice ul. Parkowa 5 w Kozienicach w pierwszym terminie. Drugi termin ustala się na dzień 2 kwietnia 2019 r. godz. 16.30 miejsce jak wyżej.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności
 2. Wystąpienie Prezesa LGD
 3. Wybór Prezydium (Przewodniczący, Sekretarz)
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Biura za rok 2018
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2018
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady za rok 2018
 10. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 11. Dyskusja
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
 13. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018
 14. Wystąpienie Prezesa LGD
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie sektora publicznego Rady LGD „Puszcza Kozienicka”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i zmian w LSR LGD „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020
 17. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Kozienicka” za rok 2018.
 18. Wolne wnioski i zapytania
 19. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Podczas obrad Walnego Zebrania Członków będzie istaniała możliwość opłacenia składek członkowskich.