Zarząd Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się 21 marca 2017 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice ul. Parkowa 5 w Kozienicach w pierwszym terminie. Drugi termin ustala się na dzień 21 marca 2017 godz. 16:30, miejsce jak wyżej.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności.
 2. Wystąpienie Prezesa LGD.
 3. Informacja LGD o realizowanych naborach w roku 2016/2017.
 4. Wybór Prezydium (Przewodniczący, Sekretarz).
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Biura za rok 2016.
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu za rok 2016.
 10. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016.
 15. Zatwierdzenie zmian w procedurze przeprowadzania naboru, oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza kozienicka” oraz dokumentach towarzyszących w/w procedurach w wyniku zmian wprowadzonych Ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 stycznia 2017 r. – podjęcie uchwały.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Z poważaniem
Irena Bielawska – Prezes Zarządu