W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Artura Piechoty zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, w sprawie rozpatrzenia protestu, jaki wpłynął do biura LGD w zakresie oceny wniosku z naboru 2/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 18.12.2023 r. o godzinie 16:00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
 3. Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie złożonego protestu dotyczącego wniosku nr 2/2023/P/5
  – Podejmowanie działalności gospodarczej
 6. Zapoznanie się z wynikami pierwotnych ocen operacji, których dotyczą złożone protesty.
 7. Rozpatrzenie wniesionego protestu od oceny operacji w ramach naboru nr 2/2023 i przeprowadzenie ponownej oceny operacji wraz z podjęciem uchwał zmieniających.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.