Zarząd Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 22 maja 2019 r. o godzinie 16,00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice ul. Parkowa 5 w Kozienicach w pierwszym terminie. Drugi termin ustala się na dzień 22 maja 2019 r. godz. 16.30, miejsce jak wyżej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności
  2. Wystąpienie Prezesa LGD
  3. Wybór Prezydium (Przewodniczący, Sekretarz)
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Podjecie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i zmian w LSR LGD „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020
  8. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2019-2023
  9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Z poważaniem – Irena Bielawska

Prezes Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka”