Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje o zakończeniu naborów wniosków o przyznanie pomocy, złożonych do biura LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” przeprowadziła nabory w następującym zakresie:

  • Od 08.05.2017 do 30.05.2017 r. trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – podejmowanie działalności gospodarczej. Do biura LGD wpłynęło 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 250 000,00 zł. Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 350 000,00 zł.
    W ramach zakresu tematycznego – podejmowanie działalności gospodarczej limit środków nie został przez Państwa wyczerpany. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte na kolejny nabór.
  • Od 08.05.2017 do 31.05.2017 r. trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – rozwijanie działalności gospodarczej. Do biura LGD wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 077 047,00 zł. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosił – 1 000 000,00 zł. W ramach zakresu tematycznego – rozwijanie działalności gospodarczej łączna kwota złożonych przez Państwa wniosków znacznie przekroczyła limit dostępnych środków. W związku z tym nie wszystkie ze złożonych projektów zostaną skierowane do dofinansowania. Część z nich trafi na tzw. listę rezerwową. Podlegać one będą rozpatrzeniu, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa Mazowieckiego okaże się, że jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach wskazanego limitu środków dla danego naboru.

W dniu 06 maja 2017 roku rozpocznie się pierwsze posiedzenie organu decyzyjnego czyli Rady LGD „Puszcza Kozienicka” liczącej 15 osób, która przystąpi do oceny wszystkich Państwa wniosków złożonych w tym naborze.

Wnioski i tym razem będą oceniane przez Radę za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewni całkowitą bezstronność oceny. System elektroniczny będzie sumował wszystkie oceny i ustalał listę rankingową na podstawie średniej z sum wszystkich ocen. Na podstawie tej oceny zostanie utworzona lista rankingowa z wybranymi wnioskami do dofinansowania mieszczącymi się w limicie środków w danym naborze oraz lista rezerwowa.

Po zakończeniu przez Radę oceny, na stronie internetowej Stowarzyszenia zostaną opublikowane listy wniosków wybranych do dofinansowania i listy wniosków niewybranych do dofinansowania wraz z protokołem oceny Rady, liczbą punktów jakie otrzymał dany wniosek i podjętymi uchwałami.
Wszyscy wnioskodawcy, którzy nie otrzymają dofinansowania w obecnie zakończonych naborach będą mogli ubiegać się ponownie o dofinansowanie ze środków unijnych za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka” w kolejnym naborze zaplanowanym na II połowę 2017r.

Poniżej przedstawiamy Państwu listy złożonych wniosków w poszczególnych działaniach w zakończonych naborach, sporządzone wg. kolejności złożenia w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

Rozwój działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej