Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków od dnia 26 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r. do godziny 16.00.
 2. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy 
ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.
 3. Zakres tematyczny:
  • Rozwój działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt. 2 lit. C Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772).
 4. Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70% (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka”, rozdział VI, str. 45).
 5. Warunki udzielenia wsparcia:
  • Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz 772:
   • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
   • średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 21 pkt.

   Kryteria wyboru operacji znajdują na stronie internetowej lgdkozienice.pl/kryteria-wyboru-operacji.

  • W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.
  • W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.
 6. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
 7. Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i wskaźniki.
 8. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

 9. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:
  • Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.
  • Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek 
o przyznanie pomocy.
  • Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” lgdkozienice.pl/procedury-wyboru-operacji.

  Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja,
  • Wzór biznesplanu,
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD,
  • Wzór umowy o przyznanie pomocy,
  • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka”
w zakładce nabory oraz w aktualnościach (link do strony arimr.gov.pl).

  Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronie arimr.gov.pl.

 10. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 941 106,00 zł.

LGD Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc 
w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon 
(48) 366 18 99, kom. 793 864 252 e-mail: biuro@lgdkozienice.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja (wersja z 3 ) Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – link do strony
 • Wzór biznesplanu (wersja z 3 obowiązująca od 16 października 2017 r.) – link do strony
 • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz
 • Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – link do strony
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy – link do strony
 • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja – link do strony
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla osób fizycznych – lgdkozienice.pl/procedury-wyboru-operacji