Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

I. Termin składania wniosków od dnia  6 listopada 2023 r. do 20 listopada  2023  do godziny 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy
ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

III. Zakres tematyczny:

Rozwój działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt. 2 lit. C Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 tekst jednolity)

IV. Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70%(na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka”, rozdział VI, str. 45).

V. Warunki udzielenia wsparcia:

V.1 Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 tekst jednolity:

– spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 21 pkt.

Kryteria wyboru operacji znajdują na stronie internetowej www.lgdkozienice.pl

V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

V.3 W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku. 

VI. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

VII Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku

VIII.1 Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek
o przyznanie pomocy. 

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” www.lgdkozienice.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja,
  • Wzór biznesplanu,
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD, 
  • Wzór umowy o przyznanie pomocy
  • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja 

Znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” w zakładce nabory oraz w aktualnościach.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.lgdkozienice.pl

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod podanym linkiem lub na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod podanym linkiem.

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi 39 571,58    /

158 286,32 zł 

LGD Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc
w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon
(48) 366 18 99,  kom. 793 864 252 email: biuro@lgdkozienice.pl

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Załączniki