Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków od dnia 22 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. do godziny 16.00..

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

III.Zakres tematyczny:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;Dz. U. 2017 poz. 772, tekst jednolity).

 1. Forma wsparcia: premia w wysokości 50 tyś zł. (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” – Roz. VI Cele i wskaźniki str. 39).
 2. Warunki udzielenia wsparcia:
 • 1. Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz.772 tekst jednolity, oraz:
  • spełnić warunki oceny zgodności z LSR;
  • średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 21pkt.

IV. Kryteria wyboru operacji znajdują na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.

 • 2. W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.
 • 3. W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.
 • Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

V. Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i wskaźniki

Cel ogólny LSR – I Lokalne społeczności aktywne w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju gospodarki na obszarach wiejskich.

Cel szczegółowy LSR – 1.1 Wzmocnienie gospodarki lokalnej gmin z obszaru LGD „Puszcza Kozienicka”.

Przedsięwzięcie – 1.1.1 Przedsiębiorczy region kozienicki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części V Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” link do strony.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja;
 • Wzór biznesplanu;
 • Kryteria wyboru operacji przez LGD;
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy;
 • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja.

Znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” w zakładce nabory oraz w aktualnościach (link do strony arimr.gov.pl).

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, biznesplan, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronie arimr.gov.pl.

 1. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi 150 000,00 zł

LGD Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99, kom. 793 864 252 email: biuro@lgdkozienice.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załączniki:

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – link do strony
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 16 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – link do strony
 • Wzór biznesplanu (wersja z 3 obowiązująca od 16 października 2017 r.) – link do strony
 • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki –Wskaźniki
 • Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości – link do strony
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy – link do strony
 • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja – link do strony
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla osób fizycznych – lgdkozienice.pl/procedury-wyboru-operacji