Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków od dnia 27 grudnia 2021 r. do 26 stycznia 2022 r. do godziny 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

 III. Zakres tematyczny:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

 (§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 66 i 2023, z 2020 r poz.1555);

IV. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 63,63 % (kosztów kwalifikowanych) – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych.

V.Warunki udzielenia wsparcia:

V.1 Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 i 2023 , z 2020r poz.1555) oraz:

– spełnić warunki oceny wstępnej ( w tym zostać uznany za zgodny z  z LSR i zgodny z warunkami przyznania  pomocy określonymi w Programie  Rozwoju Obszarów wiejskich  na lata 2014-2020)

a ponadto – średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 21 pkt.

Kryteria wyboru operacji znajdują na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka”.

 V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

 V.3 W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

VI. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

VII Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i wskaźniki Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku

VIII.1 Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy

VIII.2 Dokumenty związane z kryteriami wyboru określonymi w LSR

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 1 – dokumenty potwierdzające doświadczenie Wnioskodawcy w obszarach, których dotyczy projekt.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” – link do strony.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja,
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD,
  • Wzór umowy o przyznanie pomocy
  • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja

Znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” w zakładce nabory oraz w aktualnościach:Nabory

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie LGD “Puszcza Kozienicka”:pobierz link 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod podanym linkiem  lub na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod podanym linkiem.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi 100 000,00 € / 400 000,00 zł

LGD Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99,  kom. 793 864 252 email: biuro@lgdkozienice.pl

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załączniki: