Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków od dnia 12 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. do godziny 16.00.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

III. Zakres tematyczny:

 • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. (§2 ust. 1 pkt 7 lit a-b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 tekst jednolity).

IV. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 63,63 % (kosztów kwalifikowanych) – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

 • V.1 Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz.772 tekst jednolity oraz:
  • spełnić warunki oceny zgodności z LSR;
  • średnia arytmetyczna z ważnych kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 21 pkt.

  Kryteria wyboru operacji znajdują na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka”.

 • V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.
 • V.3 W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

VI. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

VII Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i wskaźniki

Cel ogólny LSR – II Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego.

Cel szczegółowy LSR 2.2 Rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom obszaru LSR.

Przedsięwzięcie – 2.2.1 Rozwój lokalnej, niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy

Dokumenty związane z kryteriami wyboru określonymi w LSR

 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 1 – dokumenty potwierdzające doświadczenie Wnioskodawcy w obszarach, których dotyczy projekt.

Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” – link do strony.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja;
 • Kryteria wyboru operacji przez LGD;
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy;
 • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja.

Znajdują się w siedzibie LGD i na stronie internetowej LGD „Puszcza Kozienicka” w zakładce nabory oraz w aktualnościach (link do strony arimr.gov.pl).

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami znajduje się na stronie Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka”.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wzór umowy oraz wniosek o płatność wraz z instrukcją są też dostępne na stronie arimr.gov.pl.

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 300 000,00 zł /limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

LGD Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99, kom. 793 864 252 email: biuro@lgdkozienice.pl.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Załączniki:

 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja (wersja z 3) Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – link do strony
 • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz
 • Wykaz lokalnych kryteriów wyboru operacji dla projektów inwestycyjnych innych niż grantowe i z zakresu przedsiębiorczości – link do strony
 • Wzór umowy o przyznanie pomocy – link do strony
 • Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja – link do strony
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla osób prawnych – lgdkozienice.pl/procedury-wyboru-operacji