Działając w oparciu o zasady naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze LGD „Puszcza Kozienicka” z siedzibą w  Kozienicach  ul. M. Kopernika 8/17, Zarząd  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe stanowisko pracy na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniali wymagania formalne ustalono, że w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do pracy na wskazanym stanowisku Pani Marta Motyka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Konkursowa po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 2 lutego 2024 r wybrała kandydatkę, która wg oceny członków Komisji posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku Specjalista ds. projektów.

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

Kandydatka wykazała się  również bardzo dobrą  znajomością obszaru i zasad działania LGD „Puszcza Kozienicka” udzieliła najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Kandydatka wykazała się również wiedzą dotycząca tematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszystkim uczestnikom postępowania serdecznie dziękujemy.