W dniu 14 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2018, 2/2018/, 3/2018/, 4/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji wybranych:

Nabór Nr 1/2018 – Podejmowanie działalności gospodarcze

  • Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków – pobierz
  • Lista wniosków zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” – pobierz

Nabór Nr 2/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej

  • Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków – pobierz
  • Lista rankingowa operacji nie wybranych do dofinansowania w ogłoszonym naborze wniosków – pobierz
  • Lista wniosków zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” – pobierz
  • Lista wniosków niezgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” – pobierz

Nabór Nr 3/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

  • Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków – pobierz
  • Lista wniosków zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” – pobierz

Nabór Nr 4/2018 – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

  • Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków – pobierz
  • Lista wniosków zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” – pobierz