Przypominamy wszystkim o obowiązku wypełnienia i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego ankiet monitorujących beneficjentów działania 413-małe projekty i działania 313-odnowa i rozwój wsi. Więcej na ten temat można przeczytać poniżej.

MAŁE PROJEKTY

Zgodnie z §5 ust.3 umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich:

  • W terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej.
  • Najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna.

Wzór ankiety monitorującej

Zgodnie z §5 ust.4 umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” Beneficjent zobowiązuje się złożyć, na wezwanie LGD, która dokonała wyboru operacji do finansowania, wypełniony formularz ankiety monitorującej, według wzoru.

Sankcje

W przypadku nie złożenia wyżej wymienionych ankiet zgodnie z § 13 pkt 2 umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” beneficjent zwraca przyznaną pomoc w części jednego procenta pobranej kwoty pomocy. Natomiast w przypadku wezwania przez Samorząd Województwa do wypełnienia powyższego zobowiązania i ponownego nie złożenia ankiety monitorującej zgodnie z § 12 pkt 7 wyżej wymieniona umowa o przyznanie pomocy ulegnie rozwiązaniu.

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 6 umowy przyznani pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Beneficjent zobowiązuje się do składania ankiet monitorujących w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na wzorze udostępnionym przez Samorząd Województwa, w przypadku, gdy Beneficjent realizuje operację zakwalifikowaną do typu operacji „zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki”, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna, przez 5 kolejnych lat kalendarzowych.

Wzór ankiety UM (paczka .zip)

Sankcje

W przypadku nie złożenie wyżej wymienionych ankiet zgodnie z § 13 pkt 2 umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” beneficjent zwraca przyznaną pomoc w części 1% pobranej kwoty pomocy.

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Zgodnie z § 5 ust. 3 lit. a umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Beneficjent zobowiązuje się:a) w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej, złożyć we właściwym oddziale regionalnym wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny w oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej Agencji (…).

Wzór ankiety ARiMR pt.

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Zgodnie z § 5 ust. 3 lit. a umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Beneficjent zobowiązuje się w terminie do dnia 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej, złożyć we właściwym oddziale regionalnym wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny w oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej Agencji (…).

Wzór ankiety ARiMR pt.