W środę 14 września, w biurze Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka” odbyły się warsztaty liderów z obszaru: przestrzeń publiczna, społeczna i gospodarcza.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części.

Pierwszą część poprowadził Mariusz Wachowicz z firmy Omikron. Dotyczyła ona przeprowadzanego obecnie procesu ewaluacji zewnętrznej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność. Działania ewaluacyjne odpowiadają na wytyczne 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 sierpnia 2017 roku.

Ewaluacja ex-post jest prowadzona ze względu na zaplanowane w LSR monitorowanie postępów realizacji Strategii, badanie zmian środowiska lokalnego i diagnozowanych problemów społecznych i ekonomicznych oraz dopasowanie działań do zmieniających się warunków prawnych w obowiązujących przepisach.

Druga część spotkania, poprowadzona przez prezes Irenę Bielawską poświęcona została opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  „Puszcza Kozienicka” w ramach perspektywy PROW na lata 2021-2027.

Uczestnicy dyskutowali nad mocnymi i słabymi stronami obszaru naszego LGD. Informowali jakie są ich oczekiwania i jakie zadania powinniśmy wesprzeć środkami z nowej perspektywy finansowe.

W trakcie spotkania uczestnicy wypełnili także ankiety dotyczące identyfikacji problemów i potrzeb na terenie planowanym do objęcia LSR.

Dziękujemy serdecznie za udział w spotkaniu, dyskusję i cenne uwagi do przygotowania nowej LSR LGD “Puszcza Kozienicka”!!!