W środę 10 lutego br., w Kozienicach odbył się kolejny Warsztat Refleksyjny, zgodnie z zapisami Wytycznej nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka”.


Warsztat poprowadziła Irena Bielawska – Prezes Zarządu LGD “Puszcza Kozienicka”.


W spotkaniu uczestniczyło 16 osób, będących członkami Zarządu LGD, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, Biura LGD, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, organizacji pozarządowych a także mieszkańcy naszego regionu.
W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2020 roku, ( m.in. nabory wniosków, działania promocyjne, warsztaty szkoleniowe). W toku dyskusji dokonano analizy procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok.


LGD, przeprowadziło warsztaty refleksyjne w oparciu o poniższe pytania:
• Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
• Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
• W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
• W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
• Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
• Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
• Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
• Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
• Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.
• Sposób wykorzystania rekomendacji.


Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.