Zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r., na początku każdego nowego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej za rok miniony, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Tegoroczny warsztat refleksyjny odbył się w dniu 7 lutego br. w Kozienicach. Warsztat poprowadziła Jolanta Pęgowska – Prezes Zarządu LGD „PRYM” oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą”.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, będących członkami Zarządu LGD, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz Biura LGD. Do udziału w warsztacie zostali zaproszeni również beneficjenci konkursów, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, organizacji pozarządowych a także mieszkańcy naszego regionu.

Na podstawie danych przygotowanych przez pracowników LGD, w toku dyskusji dokonano analizy procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok.

LGD, przeprowadziło warsztaty refleksyjne w oparciu o poniższe pytania:

  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
  • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
  • Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.
  • Sposób wykorzystania rekomendacji.

Wnioski z przeprowadzonego warsztatu przyczynią się do usprawniania mechanizmu wdrażania LSR, jak również podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.