W dniu 21 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska, która zapoznała obecnych z celem spotkania, przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała obecnym wybór prezydium. W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zebrania został Andrzej Wołos. W składzie Komisji Skrutacyjnej znaleźli się: Artur Piechota, Mirosława Pachocka oraz Krystyna Kondeja. Na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Aleksandrę Wieczorek. Prezes Irena Bielawska przedstawiła zebranym zasady funkcjonowania PROW na lata 2014 – 2020 oraz plan pracy dotyczący tego okresu programowania. Następnie poinformowała o naborach realizowanych w roku 2016/2017 oraz o działaniach aktywizujących m.in. warsztatach czy wydawnictwach i planowanych projektach współpracy.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura zaprezentowała Aleksandra Wieczorek – pracownik biura LGD, z prac Zarządu Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu.

Kolejnymi punktami obrad było sprawozdanie z prac Rady, które zaprezentował Zdzisław Karaś – Przewodniczący Rady LGD oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła Irena Luśtyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

W wyniku jawnego głosowania Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
 • przeznaczenia zysku stowarzyszenia za 2016 rok na cele statutowe,
 • zatwierdzenia zmian w procedurze przeprowadzania naboru, oceny i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza kozienicka” oraz dokumentach towarzyszących w/w procedurach w wyniku zmian wprowadzonych Ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 stycznia 2017 r.,
 • udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania aktualizacji wszystkich załączników związanych z LSR LGD „Puszcza Kozienicka” na lata 2016 – 2023.

Podczas Walnego Zebrania członkowie LGD pozytywnie ocenili pracę Zarządu Stowarzyszenia, któremu jednogłośnie zostało udzielone absolutorium za dotychczasową działalność. Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Członków zostało zakończone.

Skład Zarządu:

 • Irena Bielawska – Prezes Stowarzyszenia,
 • Igor Czerwiński – I Wiceprezes Zarządu,
 • Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu,
 • Barbara Gontarek – Skarbnik,
 • Piotr Kozłowski – Członek Zarządu,
 • Andrzej Wołos – Członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Irena Luśtyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
 • Stanisława Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
 • Janusz Ostrowski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.