W dniu 16 maja 2018 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, w którym wzięło udział 46 Członków.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska, która zapoznała obecnych z celem spotkania, przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała obecnym wybór prezydium.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zebrania został Piotr Kozłowski. W składzie Komisji Skrutacyjnej znaleźli się: Krystyna Kondeja, Artur Piechota oraz Magdalena Dębiec. Na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Izabelę Śmietankę.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura zaprezentowała Izabela Śmietanka – pracownik biura LGD, z prac Zarządu Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu.

Kolejnymi punktami obrad było sprawozdanie z prac Rady, które zaprezentował Zdzisław Karaś – Przewodniczący Rady LGD oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła Irena Luśtyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Następnie w wyniku jawnego głosowania Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok; zmiany Regulaminu Rady LGD „Puszcza Kozienicka”; aktualizacji i zmian w LSR; przyjęcia Raportu z monitoringu i ewaluacji LSR za 2017 rok oraz zmiany Statutu Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”.

Prezes Irena Bielawska przedstawiła informacje dotyczące projektów grantowych oraz naborów wniosków realizowanych w roku 2017/2018. Poinformowała o konieczności zmian zapisów w LSR oraz w Statucie Stowarzyszenia. Następnie powiadomiła zebranych o działaniach aktywizujących prowadzonych przez stowarzyszenie i planowanych projektach współpracy.

Podczas Walnego Zebrania członkowie LGD pozytywnie ocenili pracę Zarządu Stowarzyszenia, któremu jednogłośnie zostało udzielone absolutorium za dotychczasową działalność.

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Członków zostało zakończone.

Skład Zarządu:

  • Irena Bielawska – Prezes Stowarzyszenia,
  • Igor Czerwiński – I Wiceprezes Zarządu,
  • Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu,
  • Barbara Gontarek – Skarbnik,
  • Piotr Kozłowski – Członek Zarządu,
  • Andrzej Wołos – Członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Irena Luśtyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
  • Stanisława Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
  • Janusz Ostrowski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.