W dniu 17 kwietnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, w którym wzięło udział 48 Członków.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska, która zapoznała obecnych z celem spotkania. Następnie przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała obecnym wybór prezydium.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zebrania został Andrzej Wołos. Na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Izabelę Śmietankę. W składzie Komisji Skrutacyjnej znaleźli się: Piotr Bielawski, Marlena Zielińska oraz Agnieszka Sygocka.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura zaprezentowała Aleksandra Wieczorek- pracownik biura LGD, z prac Zarządu -Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu. Kolejnymi punktami obrad było sprawozdanie z prac Rady, które zaprezentowała Agnieszka Suska – Członek Rady LGD oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, które przedstawił Igor Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Prezes Bielawska podsumowała efekty dotychczasowych prac w perspektywie unijnej PROW 2014 – 2020. Szczegółowo omówiła plan pracy dotyczący nowego okresu programowania oraz informacje o zasadach funkcjonowania nowej perspektywy finansowej na lata 2023-2027. Na zakończenie omówiła szczegółowo zmiany, które w związku z wymogami złożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 muszą być wprowadzone do Statutu LGD.

W wyniku jawnego głosowania Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2022; przeznaczenia zysku za rok 2022 na cele statutowe, unieważnienie uchwały nr 2/WZC/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku; zmiany statutu  LGD „Puszcza Kozienicka” w związku z wymogami przygotowania i złożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Następnie Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie: zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Puszcza Kozienicka” na lata 2023-2027 oraz zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru na okres programowania 2023-2027.

Dokonano również zmian w Radzie oraz w Zarządzie Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie: odwołania członka Rady – Edyty Kultys oraz uzupełnienia składu Rady o osobę Danuty Błażyńskiej (sektor społeczny) reprezentującej Koło Gospodyń Wiejskich “Nasz Borek”. Następnie podjęto uchwałę w sprawie powołania Macieja Barana na członka Zarządu reprezentującego sektor gospodarczy.

Podczas Walnego Zebrania Członkowie LGD pozytywnie ocenili pracę Zarządu Stowarzyszenia, któremu jednogłośnie zostało udzielone absolutorium za dotychczasową działalność.

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Członków zostało zakończone.

 

Skład Zarządu:

Irena Bielawska – Prezes Stowarzyszenia

Piotr Kozłowski – I Wiceprezes Zarządu

Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu

Barbara Gontarek – Skarbnik

Marek Drapała – Członek Zarządu

Andrzej Wołos – Członek Zarządu

Maciej Baran – Członek Zarządu

 

Skład Rady:

Piechota Artur – Przewodniczący

Gmina Magnuszew reprezentant:  Sobota Barbara – Wiceprzewodniczący

Gmina Grabów nad Pilicą reprezentant: Anna Plesiewicz – Trzeciak – Członek

Gmina Garbatka-Letnisko reprezentant: Jasek-Siwecka Olga – Członek

Gmina Głowaczów reprezentant: Justyna Bojarska-Siębor – Członek

Gmina Kozienice reprezentant: Martyna Okrój – Członek

Gmina Sieciechów reprezentant: Mirosława Pachocka- Członek

Bielawski Piotr – Członek

Wieczorek Paweł – Członek

Józefowicz Michał – Członek

Suska Agnieszka – Członek

Dydo Agnieszka – Członek

Bęczkowska Teresa – Członek

Żulewski Wiesław – Członek

Błażyńska Danuta – Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Igor Czerwiński  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisława Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krystyna Kondeja – Sekretarz Komisji Rewizyjnej