W dniu 23 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, w którym wzięło udział 33 Członków.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska, która zapoznała obecnych z celem spotkania oraz dokonała podsumowania 2019 roku.

Następnie przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała obecnym wybór prezydium.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zebrania została prezes Irena Bielawska. Na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Aleksandrę Wieczorek.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura zaprezentowała Izabela Śmietanka – pracownik biura LGD, z prac Zarządu Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu.

Kolejnymi punktami obrad było sprawozdanie z prac Rady, które zaprezentował Zdzisław Karaś – Przewodniczący Rady LGD oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła Irena Luśtyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Następnie w wyniku jawnego głosowania Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, przyjęcia raportu z ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Kozienicka” za rok 2019.

Podczas Walnego Zebrania członkowie LGD pozytywnie ocenili pracę Zarządu Stowarzyszenia, któremu jednogłośnie zostało udzielone absolutorium za dotychczasową działalność.

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Członków zostało zakończone.

Skład Zarządu:

Irena Bielawska – Prezes Stowarzyszenia,

Igor Czerwiński – I Wiceprezes Zarządu,

Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu,

Barbara Gontarek – Skarbnik,

Piotr Kozłowski – Członek Zarządu,

Andrzej Wołos – Członek Zarządu.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Irena Luśtyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

Stanisława Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

Janusz Ostrowski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.