stopka2

Szanowni Państwo


Za nami zakończone nabory wniosków o przyznanie pomocy złożonych do biura LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka’ przeprowadziła nabory w następującym zakresie:

Od 10.10.2016 do 07.11.2016 r br. trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – podejmowanie działalności gospodarczej, a do biura LGD wpłynęło 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania 400 000,00 zł.

Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 350 000,00 zł.

Od 10.10.2016 do 08.11.2016 r. trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – rozwijanie działalności gospodarczej, a do biura LGD wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 4 531 539,40 zł.

Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 1 200 000,00 zł.

Od 10.10.2016 do 07.11.2016 r trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, a do biura LGD wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 007 316,00 zł.

Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 1 350 000,00 zł.

W związku z limitem środków w ogłoszonych w naborach, nie wszystkie ze złożonych projektów zostaną skierowane do dofinansowania. Część z nich trafi na tzw. listę rezerwową. Podlegać one będą rozpatrzeniu, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa Mazowieckiego okaże się, że jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach wskazanego limitu środków dla danego naboru.

W dniu 15 listopada bieżącego roku rozpocznie się pierwsze posiedzenie organu decyzyjnego czyli Rady LGD „Puszcza Kozienicka” liczącej 15 osób, która przystąpi do oceny wszystkich Państwa wniosków złożonych w tym naborze. Planujemy, że Rada zakończy ocenę wniosków do dnia 2 grudnia 2016r.

Na potrzeby oceny złożonych w biurze Stowarzyszenia wniosków został zakupiony specjalny program informatyczny po to, aby oceny dokonane przez członków Rady były obiektywne. Każdy z członków Rady dostał indywidualne hasło, za pomocą którego będzie logował się do systemu platformy na której zostaną zamieszczone złożone przez Państwa wnioski w wersji elektronicznej i będzie je oceniał elektronicznie na kartach oceny. Żaden z członków Rady przy tym systemie oceny nie ma wglądu do oceny innego członka Rady. System elektroniczny będzie sumował wszystkie oceny i ustalał listę rankingową na podstawie średniej z sum wszystkich ocen. Na podstawie tej oceny zostanie utworzona lista rankingowa z wybranymi wnioskami do dofinansowania mieszczącymi się w limicie środków w danym naborze oraz lista rezerwowa.

Po zakończonych naborach listy wniosków wybranych do dofinansowania i listy wniosków niewybranych do dofinansowania zostaną upublicznione na naszej stronie internetowej wraz z protokołem oceny Rady, liczbą punktów jakie otrzymał dany wniosek i podjętymi uchwałami.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy nie otrzymają dofinansowania w obecnie zakończonych naborach będą mogli ubiegać się ponownie o dofinansowanie ze środków unijnych za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka” w kolejnym naborze zaplanowanym na I połowę 2017r.

Poniżej przedstawiamy Państwu listy złożonych wniosków w poszczególnych działaniach w zakończonych naborach, sporządzone wg. kolejności złożenia w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

Z poważaniem
Irena Bielawska – Kierownik Biura
LGD „Puszcza Kozienicka”


link do dokumentu – podejmowanie działalności gospodarczej

link do dokumentu – rozwijanie działalności gospodarczej

link do dokumentu – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej