Z przyjemnością informujemy, że 18 sierpnia 2017r w siedzibie biura LGD „Puszcza Kozienicka” zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację 9 projektów grantowych w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej o łącznej wartości 300 000 zł.

Na godz. 11.00 do naszego biura przy ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach na podpisanie umów przybyli uprawnieni zgodnie z KRS reprezentanci Stowarzyszeń, Gmin i osób fizycznych, których operacje zostały wybrane do dofinansowania w ramach pierwszego naboru grantowego. Uroczystości towarzyszyła z kamerą lokalna telewizja- Kronika Kozienicka.

Uroczystość otworzyła Prezes Zarządu – Irena Bielawska witając wszystkich i dziękując za przybycie. Nasze Stowarzyszenie jako pierwsze na Mazowszu podpisało w dniu 3 sierpnia umowę o przyznaniu pomocy Nr 00001-6935-UM0720001/17 na realizację projektu grantowego z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podpisanie w.w umowy umożliwiło podpisanie umów Lokalnej Grupie Działania z grantobiorcami.

Planowane do realizacji w ramach tego projektu grantowego zdania to:

 • budowa 3 siłowni na powietrzu w miejscowości: Ryczywół, Grabów nad Pilicą i Garbatka-Letnisko,
 • budowa 3 placów zabaw w miejscowości: Sarnów, Oleksów i Zajezierze,
 • budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Mieścisko w gminie Gniewoszów,
 • budowa parkingu przy skansenie bojowym w Mniszewie,
 • budowa wieży widokowej na skansenie bojowym w Mniszewie.

Umowy w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” podpisywały:

Irena Bielawska – Prezes Zarządu
Barbara Gontarek – Skarbnik

W imieniu grantobiorców umowy o powierzenie grantu podpisywali:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Sieciechowie – Zbigniew Marian Czerski – Prezes i Grzegorz Miturski – Skarbnik
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie nad Pilicą – Zbigniew Rozwadowski – Prezes i Mirosław Rotuski – Skarbnik
 3. Ryszard Andrzej Szewczyk
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Ryczywole – Teresa Zajkowska-Telefus – Prezes
 5. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” – Agnieszka Suska – Prezes i Małgorzata Marchewka – Wiceprezes
 6. Stowarzyszenie Aktywni 50 Plus- Teresa Bęczkowka – Prezes i Teresa Wołos – Skarbnik
 7. Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” Danuta Błażyńska – Prezes i Stanisław Błażyński – Sekretarz
 8. Gmina Magnuszew – Marek Drapała – Wójt Gminy Magnuszew przy kontrasygnacie skarbnika Gminy-Agnieszki Szaraniec

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 przewidziano szereg działań w ramach których można otrzymać dofinansowanie na realizację ciekawych przedsięwzięć w formie grantów, z których mogą skorzystać w szczególności osoby fizyczne i organizacje pozarządowe. Jednym z takich działań są Projekty Grantowe.

PROJEKT GRANTOWY – to operacja, w ramach której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD /grantobiorcom/ grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji. Projekty grantowe od początku do końca są weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez Stowarzyszenie

Wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz nie wyższa niż 50 000,00 zł, przy czym na jednego grantobiorcę limit środków w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu całości projektu. Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat

 • 100% – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Realizowane przez Lokalne Grupy Działania projekty grantowe to szansa dla podmiotów, które nie mogą skorzystać z funduszy w ramach innych działań. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Gratulujemy i życzymy powodzenia naszym grantobiorcom przy realizacji zadań.