„Wsparto środkami Funduszu Małych Grantów EKO-UNII”

Z radością informujemy, że w dniu 11 grudnia 2018 roku miała miejsce realizacja działań w ramach projektu „Twórczo i zdrowo, bo ekologicznie – Manufaktura Zrównoważonego Rozwoju”, wybranego dofinansowania w konkursie Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA „Małe Granty dla Zrównoważonego Rozwoju” – IV edycja. Lokalna grupa Działania „Puszcza Kozienicka” po raz drugi uzyskała wsparcie z tego źródła, zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce laureatów konkursu (dofinansowano 30 laureatów spośród rekordowej w tej edycji liczby ponad 150 wnioskodawców).

Wydarzenia odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie. Realizację projektu rozpoczęto uroczystym apelem z udziałem całej społeczności szkolnej. Dyrektor szkoły, Pani Marzena Rusinek, witając gości wyraziła radość, że szkoła w Ursynowie mogła stać się beneficjentem projektu. Na uroczyste rozpoczęcie projektu przybył również Pan Hubert Czubaj, Wójt Gminy Głowaczów, który pogratulował LGD „Puszcza Kozienicka” zdobycia środków na realizację projektu, a uczniom życzył owocnego udziału w warsztatach. Otwarcia projektu dokonała Pani Irena Bielawska, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”. Pani Prezes podkreśliła ogromną rolę wszystkich partnerów przy realizacji przedsięwzięcia, mianowicie: Gminy Głowaczów, Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Batalionów Chłopskich w Ursynowie, lokalnych twórców ludowych, Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Nasze Dzieci, Koła Gniewoszów Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej, a także TV „Nasz Powiat”. Następnie, Pani Magdalena Fila-Ślażyńska, pracownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, przybliżyła wszystkim cele i założenia projektu oraz poinformowała o źródłach finansowania.

Celem głównym projektu było kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt skupiał się na promocji idei zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym poprzez odwołanie się do lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności,  zalet recyklingu, kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych.

Tytuł projektu „Twórczo i zdrowo, bo ekologicznie – Manufaktura Zrównoważonego Rozwoju” nie jest przypadkowy, ponieważ odwołując się do etymologii słowa ‘’manufaktura’’ – rękodzieło, prace odbywały się w małych grupach, specjalizujących się, skoncentrowanych na określonej aktywności rękodzielniczej.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1) Warsztaty artystyczne przeprowadzone przez lokalne twórczynie ludowe Władysławę Barbarę Drachal i Henrykę Chachaj – twórczynie ludowe związanie z ziemią kozienicką, posiadające talent i pasję do tworzenia oraz mające doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i w pracy z młodzieżą. Na warsztatach przetwarzano materiały recyklingowe (plastikowe butelki, rolki po papierze, makulaturę). Ideą spotkania było połączenie tradycji i współczesności oraz współdziałanie międzypokoleniowe w imię promocji zrównoważonego rozwoju. Warsztaty pokazały uczestnikom jak działając w grupie można kreatywnie spędzić czas nadając ‘’drugie życie’’ odpadom recyklingowym. Warsztaty artystyczne były okazją do przeprowadzenia pogadanki o recyklingu, formach właściwego postępowania z odpadami. Uczestnicy zostali zachęceni do dyskusji o korzyściach odzyskiwania materiałów wtórnych oraz jak prawidłowo przygotować odpady do recyklingu w gospodarstwie domowym.

2) Warsztaty, interaktywna pogadanka o bioróżnorodności i znaczeniu pszczół w przyrodzie – przedstawienie zasad funkcjonowania pasieki (prac, które wykonuje się w pasiece oraz prac, które trzeba wykonać poza pasieką) oraz pokazanie roli pszczół jako zapylaczy i oznaczenie zagrożeń, na które są narażone, m.in. poprzez stosowanie szkodliwych dla pszczół pestycydów. Ponadto, uczestnicy dowiedzieli się: jak wygląda i do czego służy sprzęt pszczelarski, jak zorganizowana jest praca w pszczelej rodzinie, jak pszczoły wytwarzają miód, pyłek, wosk czy też propolis (mieli możliwość ich spróbowania) oraz jakie właściwości posiadają produkty pszczele, jak wybrać dobry produkt. Spotkanie zawierało odwołania do tradycji pszczelarskich (bartniczych) na ziemi kozienickiej – bowiem, bartnictwo ziemi kozienickiej ma wielowiekowe tradycje i odegrało ogromną rolę w kształtowaniu kultury regionu. Warsztaty zostały poprowadzone przez przeprowadzone przez Ryszarda Szewczyka, pszczelarza, prezesa Koła Gniewoszów Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej, społecznika i inicjatora powstania Edukacyjnej Ścieżki Pszczelarskiej w zagrodzie w Mieścisku, gmina Gniewoszów.

3)„Manufaktura Zdrowego Smaku” – przygotowane przez pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” stoisko z naturalną żywnością (świeże koktajle i soki, naturalny mus czekoladowy, regionalne sery, miody, chleb, jabłka grójeckie). Działania promujące zdrowy styl życia, sięganie po produkty lokalne zakorzenione w miejscowej tradycji. Celem działania było również nauczenie racjonalnych wyborów żywieniowych. Wyborów wpływających pozytywnie na zdrowie i jakość życia, co stanowi istotny wymiar realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Poczęstunek był dostępny również dla pozostałych uczniów, nie biorących bezpośredniego udziału w warsztatach.

4) Stworzenie Eko Mapy Powiatu Kozienickiego – interaktywne warsztaty edukacyjne mające na celu wizualizację obszaru powiatu kozienickiego z zakrętek od butelek plastikowych. Stworzenie Eko Mapy miało na celu pokazanie powiatu kozienickiego jako całości, promowanie wśród uczestników współpracy i lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie postaw obywatelskich opartych na świadomości przynależności do określonego regionu, jego tradycji i kultury. Dzieci poznały dokładne umiejscowienie powiatu kozienickiego na Mazowszu i w skali całej Polski. Poznały dokładniej położenie każdej z gmin wchodzących w skład powiatu kozienickiego. Dzięki stworzeniu kolorowej Eko Mapy zwiększyła się wiedza uczestników o regionie, z którego pochodzą i wzmocniły się ich więzi z tym obszarem. Warsztaty poprowadzone zostały przez Magdalenę Fila-Ślażyńską, pracownika Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.

5) Galeria prac powstałych z przetwarzania materiałów recyklingowych – cała społeczność szkoły w Ursynowie miała możliwość poznać szerokie zastosowanie materiałów recyklingowych do tworzenia dekoracji, ozdób, biżuterii, a nawet zabawek. Galeria stanowiła inspirację do kreatywnego wykorzystania przedmiotów przeznaczonych do recyklingu.

6) Przekazanie uczestnikom autorskich dyplomów okolicznościowych oraz upominkowych miodków – na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom będący autorskim projektem przygotowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”. Atrakcyjna forma dyplomu sprawi, że z pewnością będzie on nie tylko miłą pamiątką z warsztatów, ale niejednokrotnie umieszczony w ważnym dla ucznia miejscu, będzie przypominał o ideach, postawach i wiedzy zdobytych i utrwalonych w czasie realizacji projektu. Dodatkowym upominkiem były małe słoiczki miodu dla każdego z uczestników, zachęcające do spożywania „super żywności” i przypominające o roli pszczół w gospodarce, przyrodzie oraz społeczeństwie.

Koncepcja przeprowadzonych działań została osadzona lokalnie poprzez odwołanie się do lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, promocję lokalnego patriotyzmu rozumianego jako odpowiedzialność za przyrodę i rozpowszechnianie lokalnych tradycji, a nie tylko bycie ich biernym świadkiem. Ideą projektu było dopasowanie działań do zdiagnozowanych potrzeb lokalnych:

  1. potrzeby edukacji na temat recyklingu, ponownego przetwarzania materiałów,
  2. potrzeby podnoszenia świadomości na temat bioróżnorodności, pszczelarstwa, roli pszczół w przyrodzie, zdrowotnych właściwości miodu,
  3. potrzeby inicjatyw dotyczących ochrony przyrody w odniesieniu do negatywnych skutków rozwoju gospodarczego,
  4. potrzeby promocji produktów lokalnych stanowiących symbol zdrowej, nieprzetworzonej żywności,
  5. potrzebę budowania zdrowego stylu życia,
  6. potrzeby kultywowania tradycji rękodzielniczych,
  7. potrzeba odwoływania się do tradycji w edukacji dzieci i młodzieży,
  8. potrzeby edukacji pozaformalnej opartej na praktycznych, interaktywnych działaniach.

Cieszymy się, że dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Małych Grantów Eko-Unii mogliśmy zrealizować atrakcyjny projekt o dużym potencjale edukacyjnym w odniesieniu do zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Promocja i podnoszenie świadomości na temat zasad zrównoważonego rozwoju (na płaszczyźnie ekologicznej społecznej i ekonomicznej) w przedstawionej wyżej formie była owocnym przedsięwzięciem i wzbudziła duże zainteresowanie społeczności szkolnej w Ursynowie.

Magdalena Fila-Ślażyńska

Specjalista ds. projektów

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

Twórczo i zdrowo, bo ekologicznie – Manufaktura Zrównoważonego Rozwoju