Za nami pierwsze bezpłatne szkolenie dla przyszłych wnioskodawców z zakresu przygotowania wniosków o powierzenie grantów dotyczących budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(§2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;)

Odbyło się ono 23 stycznia 2017 r. w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD “Puszcza Kozienicka” przy ulicy Mikołaja Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Spotkanie szkoleniowe poprowadziła Kierownik Biura Projektu – Pani Irena Bielawska.

Uczestnicy spotkania pozyskali informacje w zakresie:

 • zasad wyboru operacji,
 • obowiązku składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego poprzez stronę internetową lgdkozienice.pl,
 • warunków i procedur obowiązujących w zaplanowanym naborze na projekty grantowe,
 • zakresu tematycznego w jakim mogą być składane wnioski.

Planowane do realizacji w ramach najbliższego projektu grantowego zadania to:

 • budowa siłowni na powietrzu,
 • budowa placów zabaw,
 • budowa ścieżki dydaktycznej,
 • budowa przestrzeni publicznej umożliwiających korzystanie z obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych,
 • budowa wieży widokowej,
 • przebudowa i wyposażenie obiektów kulturalnych.

Każdy wniosek złożony w ramach naboru musi wpisywać się w Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020 w zakresie:

 • Celu głównego II „Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych dziedzictwa kulturowego”.
 • Celu szczegółowego 2.2 „Rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom obszaru LSR”.
 • Przedsięwzięcia: Rozwój lokalnej niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD.

Wniosek złożony w ramach naboru musi przyczynić się do osiągnięcia następujących wskaźników określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020:

 • wskaźnik produktu: liczba nowych lub przebudowanych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej – 8 szt.
 • wskaźnik rezultatu: liczba osób korzystających z nowych lub przebudowanych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej – 500.
 • wskaźnik oddziaływania: wzrost liczby przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, infrastrukturalnych – 105/8.

Wnioski będą wypełniane przy pomocy generatora wniosków LGD „Puszcza Kozienicka” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej LGD, zakładka ‘NABORY’ -> podzakładka ‘Generator’. Wnioskodawcy w celu przygotowania wniosku będą mogli korzystać z wersji edytowalnej w formie dokumentu tekstowego dostępnego na stronie internetowej LGD. Wypełnione wnioski po zapisaniu wersji ostatecznej są przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora, a następnie drukowane z generatora, podpisywane przez upoważnioną/e osobę/y i składane przez Wnioskodawcę w formie papierowej bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz wersji elektronicznej.

Kwota wsparcia zaplanowana dla tego naboru dla wszystkich wnioskodawców wynosi 300 tys. zł. Minimalna wymagana wartość pojedynczego grantu nie może być niższa od 5 tys. i wyższa niż 50 tys. zł.

W spotkaniu uczestniczyło 16 przedstawicieli z sektora publicznego i społecznego obszaru LGD “Puszcza Kozienicka”.

Irena Bielawska – Kierownik Biura