Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że już w marcu br. rusza nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!

W puli jest aż 25 mln na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych!

Szczegóły zamieszczamy poniżej:

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

– mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;

– propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;

– wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Kto może zgłosić projekt?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

 Jakie projekty będzie można zgłaszać?

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne, dotyczące np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich np. okobus, jak i te nieinwestycyjne czyli np. warsztaty i zajęcia sportowe, rzemieślnicze dla dzieci, młodzieży czy seniorów, a także wydarzenia kulturalne.

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

Czego mogą dotyczyć projekty?

Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim powinny dotyczyć zadań własnych województwa . Muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

Jak będzie można zgłosić projekt?

Projekty będzie można zgłaszać na odpowiednim formularzu online, za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi BOM, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Platforma będzie dostępna na stronie internetowej https://bom.mazovia.pl.

Nabór rusza 2 marca br. i potrwa do 31 marca br.

Jak będą wybierane projekty?

Od 1 kwietnia br. do 29 maja br. zgłoszone projekty będą sprawdzane pod względem formalnym, co do zgodności z prawem i w zakresie wykonalności technicznej. Projekty oceniać będzie powołany przez marszałka Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Po zakończeniu oceny zostanie sporządzony wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną.

Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Odwołania rozpatrzy zarząd województwa mazowieckiego.

Kto ostatecznie wybierze projekty?

Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy w drodze głosowania. Głosowanie potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej.

W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie wyłącznie internetowo za pośrednictwem platformy internetowej lub w siedzibie urzędu, lub w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Gdzie można znaleźć informacje o BOM?

Wszystkie informacje o BOM dostępne są na stronie internetowej https://bom.mazovia.pl.

Masz pytania?

Skontaktuj się telefonicznie: +48 22 5979664, +48 22 4379474, e-mailowo: bom@mazovia.pl , osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub delegaturze w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a.

Ważne terminy

–     2–31 marca 2020 r. – nabór projektów;

–     1 kwietnia–29 maja 2020 r. – ocena projektów;

–     20 lipca–16 sierpnia 2020 r. – głosowanie nad wyborem projektów;

–     do 31 sierpnia 2020 r. – wyniki głosowania;

–     rok 2021 – realizacja projektów

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W DNIU 4 LUTEGO 2020 R. O GODZ. 17.00 W RADOMIU, UL. KOŚCIUSZKI 5A