Z uwagi, iż w poprzednim okresie była możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach środków dostępnych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 -2015 Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach działania „Różnicowanie w kierunku dzielności pozarolniczej” skierowanego na wsparcie osób ubezpieczonych w KRUS, a w obecnym okresie przepisy nie pozwalają Państwu na ubieganie się o wsparcie za pośrednictwem LGD przedstawimy informacje o możliwości pozyskania wsparcia – premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach innego poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wdrażanego bezpośrednio przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja planuje w miesiącu marcu br. ogłosić nabór wniosków dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą pozarolniczą, a na dzień wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy podlegają ubezpieczeniu w KRUS. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację swojego pomysłu na biznes w postaci premii w wysokości 100 tyś zł. Premia jest wypłacana po pozytywnej ocenie wniosku w dwóch transzach (80%/20%).

O wsparcie może wystąpić: rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wnioskodawcą może być także osoba, która otrzymał wsparcie w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, który trwale przekazał swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz nie będący wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Dodatkowy wymóg dotyczy gospodarstwa rolnego, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, będący Wnioskodawcą. Gospodarstwo musi mieć wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro i być zlokalizowane w miejscowości znajdującej się na terenie: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, a w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową.

Z tej formy wsparcie nie mogą skorzystać osoby, które są beneficjentami pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”, poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 otrzymały wsparcie w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”.

Ocenę złożonych wniosków będzie prowadzić odział regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany jeśli uzyska min. 4 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów przy których uwzględnia się:

 • wiek Wnioskodawcy
 • innowacyjność projektu na poziomie gminy
 • wskaźnik bezrobocia w powiecie, na obszarze którego położona jest gmina , w której zaplanowano zrealizować operację
 • liczbę planowanych do utworzenia miejsc pracy
 • kwalifikację zawodowe wnioskodawcy
 • korzystanie z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”

Obowiązki osoby, która skorzysta z premii na rozpoczęcie dzielności gospodarczej pozarolniczej:

 1. prowadzenie działalność co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 2. realizacja biznesplan w terminie w nim przewidzianym, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w tym:
  • utworzenie przewidzianego w biznesplanie miejsca pracy/miejsc pracy, z zastrzeżeniem że zatrudnienie powinno nastąpić w okresie od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie miejsca pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • zrealizowanie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych opisanych w Biznes planie
  • osiągnięcie celów podanych w Biznes planie
 3. podleganie ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS) co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 4. nie podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 5. prowadzenie działania, z tytułu których przyznano punkty;
 6. umożliwienie przeprowadzenia przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;
 7. udostępnienie uprawnionym podmiotom informacje niezbędne do monitorowania i ewaluacji Programu;
 8. przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Informacje szczegółowe nt. zaplanowanego konkursu będą ukazywać się na stronie internetowej Agencji: arimr.gov.pl.

Rozporządzenie w/w wraz z wykazem kodów PKD działalności gospodarczej nierolniczej objętej wsparciem znajda Państwo tu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dorota Wąsik – Specjalista ds. projektów
LGD „Puszcza Kozienicka”