W dniu 06.11.2017 r. w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania w celu dokonania oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Otwarcia spotkania i przywitania przybyłych radnych dokonał Przewodniczący Rady LGD – Pan Zdzisław Karaś. Następnie przystąpiono do wyboru sekretarza posiedzenia, którym został Pan Artur Piechota. Kolejnym punktem spotkania było zreferowanie złożonych wniosków.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” przeprowadziła nabory w następującym zakresie:

  • Od 02.10.2017 do 30.10.2017 r. – trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – podejmowanie działalności gospodarczej. Do biura LGD wpłynęło 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania 300 000,00 zł. Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 300 000,00 zł.
  • Od 02.10.2017 do 30.10.2017 r. – trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Do biura LGD wpłynęło 6 projektów, z czego 1 został wycofany na prośbę wnioskodawcy – 5 projektów opiewa na łączną kwotę dofinansowania 781 592,00 zł. Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 1 250 475,29 zł.