W dniu 22 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, w którym wzięło udział 34 Członków.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska, która zapoznała obecnych z celem spotkania. Poinformowała, że w związku z zakończeniem przez Zarząd Województwa (ZW) procesu oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa), LGD „Puszcza Kozienicka” może ubiegać się o zwiększenie środków finansowych w kwocie 880 000 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości.

W związku z tym Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” wraz z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR musi dokonać zmian w sprawie aktualizacji zapisów LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania.

Następnie przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała obecnym wybór prezydium.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zebrania został Igor Czerwiński. W składzie Komisji Skrutacyjnej znaleźli się: Marlena Zielińska, Artur Piechota oraz Wiesław Żulewski. Na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Izabelę Śmietankę.

Następnie w wyniku jawnego głosowania Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie: aktualizacji i zmian w LSR LGD „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020 oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Członków zostało zakończone.

Skład Zarządu:

  • Irena Bielawska – Prezes Stowarzyszenia,
  • Igor Czerwiński – I Wiceprezes Zarządu,
  • Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu,
  • Barbara Gontarek – Skarbnik,
  • Piotr Kozłowski – Członek Zarządu,
  • Andrzej Wołos – Członek Zarządu.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Irena Luśtyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
  • Stanisława Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
  • Janusz Ostrowski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.