W dniu wczorajszym tj. 05.12.2016r w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul.Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków złożonych do naszego biura w pierwszych naborach w okresie programowania na lata 2014-2020. Rada zebrała się w pełnym 15 osobowym składzie. Otwarcia obrad dokonał pełniący funkcję Przewodniczącego Rady LGD – Pan Zdzisław Karaś. Następnie wybrano Sekretarza posiedzenia i Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem posiedzenia został Pan Artur Piechota, który wraz z Panią Barbarą Sobotą pełnił obowiązki Komisji Skrutacyjnej. Po krótkiej części organizacyjnej przystąpiono do głosowania i wyboru operacji.

Przypomnijmy, ocenione zostały wnioski składane w naborach:

  • 1/2016 – Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 2/2016 – Rozwijanie działalności gospodarczej
  • 3/2016 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęły łącznie 32 wnioski, których całkowita łączna wartość operacji wyniosła prawie 12 milionów złotych.

Rada musiała dokonać wyboru najlepszych wniosków – zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru do limitu środków w naborze, dla poszczególnych działań.

Oceny złożonych wniosków dokonali wszyscy członkowie organu decyzyjnego LGD-Rady. Po raz pierwszy wnioski zostały oceniane za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków tworzyła listy rankingowe.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że jest to dla Państwa bardzo dobra wiadomość w dniu Św. Mikołaja.

Pozostałych Państwa serdecznie zapraszamy do ubiegania się o wsparcie unijne w kolejnych naborach zaplanowanych na wiosnę 2017r. O dokładnych terminach będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej, w lokalnych mediach i prasie.

Listy rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajdują się poniżej:

  • Link 1 – Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Link 2 – Rozwijanie działalności gospodarczej
  • Link 3 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Następnym etapem będzie przekazanie jeszcze w tym tygodniu dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji. Jednocześnie pragniemy poinformować, że Urząd Marszałkowski może wezwać 1-razowo wnioskodawcę do złożenia ewentualnych poprawek, uzupełnień, i wyjaśnień dotyczących przekazanych dokumentów. Wnioskodawcy będą mieli na poprawki i uzupełnienia tylko 7 dni.

Z poważaniem
Irena Bielawska – Kierownik Biura