Chcielibyśmy Państwa zachęcić do zapoznania się z szerokim katalogiem usług i instrumentów Powiatowego Urzędu Pracy, z których korzystać mogą nie tylko osoby bezrobotne ale również pracodawcy dokonując wyboru przyszłego pracownika oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jednym proponowanym przez PUP instrumentem wsparcia są Bony szkoleniowe i bony zasiedlające.

Bon Szkoleniowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy, stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie poniesionych kosztów, związanych z podjętym szkoleniem.

 1. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 2. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.
 3. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego) koszty:
  1. jednego lub kilku szkoleń, w tym: kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
  2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badań;
  3. przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu;
  4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania
   – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu.

W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokość określoną w bonie, osoba bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.

Bon na zasiedleniem

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 1. z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Przyznanie bonu na zasiedlenie następuje na podstawie ustaleń Indywidualnego Planu Działania
Wysokość środków w ramach przyznanego bonu- nie więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.