01/2017/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków

od dnia 20 lutego 2017r. do dnia 10 marca 2017r. do godziny 16.00.

II. Miejsce składania wniosków:

 1. Wnioski są wypełniane przy pomocy generatora wniosków LGD „Puszcza Kozienicka” dostępnego za pośrednictwem strony internetowej LGD zakładka: NABORY podzakładka: GENERATOR pod adresem internetowym: omikronkonkursy.pl. Generator będzie udostępniony Wnioskodawcom od 20 lutego 2017r. od godz. 8.00 do 10 marca 2017r. do godz. 12.00.
 2. Wnioskodawcy w celu przygotowania wniosku mogą korzystać z wersji edytowalnej w formie dokumentu Word dostępnego na stronie internetowej LGD. Wypełnione wnioski po zapisaniu wersji ostatecznej są przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora, a następnie drukowane z generatora, podpisywane przez upoważnioną/e osobę/y i składane przez Wnioskodawcę w formie papierowej bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Ostateczny termin składania wersji papierowej wniosków to 10 marzec 2017r. do godz. 16.00.
 3. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną – e-mail nie będą uwzględniane.
 4. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w formie papierowej do siedziby Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

III. Tytuł i zakres tematyczny:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm.).

IV. Obowiązujące warunki wsparcia:

 1. Szczegółowe warunki wsparcia zostały wskazane w:
  • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z póź. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r.- zmieniające,
  • Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności,
  • Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020.
 2. Warunkiem uzyskania wsparcia jest:
  • pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie jego zgodności z ogłoszeniem o naborze oraz jego zgodności z PROW 2014-2020,
  • pozytywna ocena wniosku na etapie jego zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020,
  • uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów.
 3. Wniosek złożony w ramach naboru musi wpisywać się w Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020 w zakresie:
  • Celu głównego II „Lokalne społeczności aktywne w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rozwijające w lokalnych środowiskach inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych dziedzictwa kulturowego”.
  • Celu szczegółowego 2.2 „Rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom obszaru LSR”.
  • Przedsięwzięcia: Rozwój lokalnej niekomercyjnej infrastruktury na obszarze LGD.
 4. Wniosek złożony w ramach naboru musi przyczynić się do osiągnięcia następujących wskaźników określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020:
  • wskaźnik produktu: liczba nowych lub przebudowanych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej – 8 szt,
  • wskaźnik rezultatu: liczba osób korzystających z nowych lub przebudowanych obiektów lub miejsc infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,
  • 500 osób,
  • wskaźnik oddziaływania: wzrost liczby przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, infrastrukturalnych – 8 przedsięwzięć.

V. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

 • budowa siłowni na powietrzu,
 • budowa placów zabaw,
 • budowa ścieżki dydaktycznej,
 • budowa przestrzeni publicznej umożliwiających korzystanie z obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych,
 • budowa wieży widokowej,
 • przebudowa i wyposażenie obiektów kulturalnych.

VI. Kryteria wyboru

 1. Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku zamieszczono poniżej. Oceny według kryteriów wyboru grantobiorców dokonuje się poprzez przyznanie lub nieprzyznanie punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów wyboru.
 2. Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 21 pkt.
 3. Wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów, nie mogą być wybrane do dofinansowania.
 4. W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.
 5. W przypadku gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku w wersji papierowej.
 6. Lokalne Kryteria Wyboru dla grantów do pobrania – link do dokumentu.

 7. Wymagane dokumenty.
 8. Formularz wniosku o powierzenie grantu.

 9. Limit dostępnych środków.
 10. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000,00 zł.

 11. Forma wsparcia:
  • refundacja kosztów kwalifikowanych:
   • dla jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych, jednakże suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
   • dla organizacji pozarządowych – do 100%.
   • dla innych podmiotów – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

   Grantobiorcy winni spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570;zm.:Dz.U. z 2016 r. poz.1390.) zwłaszcza zapisy § 3.

  • wysokość kwoty grantu
  • Wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz nie wyższa niż 50 000,00 zł, przy czym na jednego grantobiorcę limit środków w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

 12. Planowany czas realizacji projektu grantowego.
 13. Termin realizacji operacji/grantu: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

 14. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów.
  1. Formularz Wniosku o powierzenie grantu, Umowy o powierzenie grantu, Wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu, Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, Kryteria wyboru grantobiorców, wzory kart oceny grantów znajdują się na stronie internetowej LGD zakładka: NABORY podzakładka: PROCEDURY WYBORU OPERACJI pod adresem internetowym: lgdkozienice.pl/nabory/procedury-wyboru-operacji/.
  2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej zakładka: LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU pod adresem internetowym: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00, telefon (48) 366 18 99, kom. 793 864 252 adres email: biuro@lgdkozienice.pl.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.