Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje, iż dnia 20 lutego br. o godzinie 16:00 zakończył się nabór wniosków w dwóch zakresach tematycznych realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” przeprowadziła nabory w następującym zakresie:
• od dnia 27 stycznia 2019 r. do 20 lutego 2019 r. – Rozwój działalności gospodarczej. Do biura LGD wpłynęło 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 310 112 zł. Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 933 028,01 zł.

• od dnia 27 stycznia 2019 r. do 20 lutego 2019 r. – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Do biura LGD wpłynął 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 160 590 zł. Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 160 594,56 zł.


W dniu 05 marca bieżącego roku rozpocznie się pierwsze posiedzenie organu decyzyjnego, czyli Rady LGD „Puszcza Kozienicka” liczącej 15 osób, która przystąpi do oceny wszystkich Państwa wniosków złożonych w ww. naborach.
Podobnie jak przy ostatnich naborach, tak i teraz Rada dokona oceny za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewni całkowitą bezstronność oceny. System elektroniczny będzie sumował wszystkie oceny i ustalał listę rankingową na podstawie średniej z sum wszystkich ocen. Na podstawie tej oceny zostanie utworzona lista rankingowa.Po zakończeniu przez Radę oceny, na stronie internetowej Stowarzyszenia zostaną opublikowane listy wniosków wybranych do dofinansowania i listy wniosków niewybranych do dofinansowania wraz z protokołem oceny Rady, liczbą punktów jakie otrzymał dany wniosek i podjętymi uchwałami.

Poniżej przedstawiamy Państwu listy złożonych wniosków w poszczególnych działaniach w zakończonych naborach, sporządzone wg kolejności złożenia w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”:
• Rozwój działalności gospodarczej – lista rozwój

• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – lista infrastruktura