Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje, iż dnia 8 lipca br. o godzinie 16:00 zakończył się nabór wniosków w ramach zakresu tematycznego – Podejmowanie działalności gospodarczej, realizowanym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Mieszkańcy powiatu kozienickiego w okresie od dnia 22 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. zainteresowani otworzeniem na naszym terenie własnej działalności gospodarczej w ramach zakresu – Podejmowanie działalności gospodarczej mogli składać Wnioski o Przyznanie Pomocy (WOPP) w wysokości 50 tys. w formie zryczałtowanej premii.

Do biura LGD wpłynęło w tym naborze 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 250 000,00 zł.


Limit środków w naborze 3/2020 dla tego działania wynosił 150 000,00 zł.


W kolejnym etapie oceny podobnie jak przy poprzednich naborach, tak i teraz 15 osobowa Rada LGD „Puszcza Kozienicka” dokona oceny za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewni całkowitą bezstronność oceny. System elektroniczny będzie sumował wszystkie oceny i ustalał listę rankingową na podstawie średniej z sum wszystkich ocen. Na podstawie tej oceny zostanie utworzona lista rankingowa. Po zakończeniu przez Radę oceny, na stronie internetowej Stowarzyszenia zostaną opublikowane listy wniosków wybranych do dofinansowania i listy wniosków niewybranych do dofinansowania wraz z protokołem oceny Rady, liczbą punktów jakie otrzymał dany wniosek i podjętymi uchwałami.

Poniżej przedstawiamy Państwu listę złożonych wniosków w ramach zakończonego naboru 3/2020, sporządzoną wg kolejności złożenia w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”:

1. Beata Dębińska – Tytuł operacji „Utworzenie firmy zajmującej się świadczeniem profesjonalnych , mobilnych usług kosmetycznych.”
2. Mielcarzewicz Piotr – Tytuł operacji „Utworzenie firmy zajmującej się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu obróbki elektroerozyjnej.”
3. Marcel Czubaj – Tytuł operacji “Utworzenie firmy zajmującej się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu termoizolacji budynków i malowania”.
4. Aneta Wachnik – Tytuł operacji ” Utworzenie firmy „Słodki Zakątek”, Sprzedaż wyrobów piekarsko – cukierniczych Aneta Wachnik”
5. Milena Janczewska- Tytuł operacji” Powstanie Kancelarii Usług Finansowo-Doradczych na terenie LGD „Puszcza Kozienicka”.