Za nami zakończone nabory wniosków o przyznanie pomocy złożonych do biura LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” przeprowadziła nabory w następującym zakresie:

  • Od 31.10.2022 do 18.11.2022 r. trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – Podejmowanie działalności gospodarczej, a do biura LGD wpłynęło 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania 800 000,00 zł

Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 84 918,34 € co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 339 673,36 zł.

  • Od 31.10.2022 do 18.11.2022 r. trwał nabór w ramach zakresu tematycznego – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej a do biura LGD wpłynęło 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 369 947,00 zł

Limit środków w naborze dla tego działania wynosił 93 048,72 € co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 372 194,88 zł

W związku z limitem środków w ogłoszonych w naborach, nie wszystkie ze złożonych projektów zostaną skierowane do dofinansowania. Część z nich trafi na tzw. listę rezerwową. Podlegać one będą rozpatrzeniu, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do Zarządu Województwa Mazowieckiego okaże się, że jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach wskazanego limitu środków dla danego naboru.

Po zakończonej ocenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka” listy wniosków wybranych do dofinansowania i listy wniosków niewybranych do dofinansowania zostaną upublicznione na naszej stronie internetowej wraz z protokołem oceny Rady, liczbą punktów jakie otrzymał dany wniosek i podjętymi uchwałami.

Poniżej przedstawiamy Państwu listy złożonych wniosków w poszczególnych działaniach w zakończonych naborach, sporządzone wg. kolejności złożenia w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

Infrastruktura

Podejmowanie działalności gospodarczej