W dniu 05.03.2018 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym: „Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych”.

Rada zebrała się w 15 osobowym składzie. Otwarcia obrad dokonał pełniący funkcję Przewodniczącego Rady LGD – Pan Zdzisław Karaś. Następnie wybrano Sekretarza posiedzenia i Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem posiedzenia został Pan Piotr Bielawski, który wraz z Panią Magdaleną Dębiec pełnił obowiązki Komisji Skrutacyjnej. Po krótkiej części organizacyjnej przystąpiono do głosowania i wyboru operacji.

Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęło łącznie 18 wniosków na łączną kwotę 297 310, 00 zł. Dostępna kwota środków dla tego naboru grantowego wynosiła 300 tys.zł.

Oceny złożonych wniosków dokonali wszyscy członkowie organu decyzyjnego LGD – Rady. Wnioski zostały oceniane za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków utworzyła listy rankingowe.

Następnym etapem będzie przekazanie dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania serdecznie gratulujemy.

Lista rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami – pobierz