W dniu 21.03.2017 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Rada zebrała się w 14 osobowym składzie. Otwarcia obrad dokonał pełniący funkcję Przewodniczącego Rady LGD – Pan Zdzisław Karaś. Następnie wybrano Sekretarza posiedzenia i Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem posiedzenia został Pan Artur Piechota, który wraz z Panią Magdaleną Dębiec pełnił obowiązki Komisji Skrutacyjnej. Po krótkiej części organizacyjnej przystąpiono do głosowania i wyboru operacji.

Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęło łącznie 9 wniosków na łączną kwotę 299 439 ,07 zł. Dostępna kwota środków dla tego naboru grantowego wynosiła 300 tys.zł.

Oceny złożonych wniosków dokonali wszyscy członkowie organu decyzyjnego LGD – Rady. Wnioski zostały oceniane za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków tworzyła listy rankingowe.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania serdecznie gratulujemy.

O dokładnych terminach kolejnych naborów będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej, w lokalnych mediach i prasie.

Lista rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajduje się poniżej.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Następnym etapem będzie przekazanie dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji.

Z poważaniem
Irena Bielawska – Kierownik Biura