W dniu 12.07.2019r w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków złożonych do naszego biura w ramach naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Rada zebrała się w 14 osobowym składzie. Otwarcia obrad dokonał pełniący funkcję Przewodniczącego Rady LGD – Pan Zdzisław Karaś. Następnie wybrano Sekretarza posiedzenia i Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem posiedzenia został Pan Wiesław Żulewski, który wraz z Panem Arturem Piechotą pełnił obowiązki Komisji Skrutacyjnej. Po krótkiej części organizacyjnej przystąpiono do głosowania i wyboru operacji.

Ocenie zostały poddane wnioski składane w naborach:

1/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej.

2/2019 – Rozwój działalności gospodarczej.

3/2019 – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

4/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęło 9 wniosków, których całkowita łączna wartość operacji wyniosła prawie 1 300 000 złotych.

Rada musiała dokonać wyboru najlepszych wniosków – zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru do limitu środków w naborze, dla poszczególnych działań.

Oceny złożonych wniosków dokonali członkowie organu decyzyjnego LGD-Rady. Wnioski zostały ocenione za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków tworzyła listy rankingowe.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy.

Listy rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajdują się poniżej:

Nabór 1/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej         

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Nabór 2/2019 – Rozwój działalności gospodarczej     

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Nabór 3/2019 – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów  

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących sie w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Nabór 4/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej     

Lista rankingowa operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków

Następnym etapem będzie przekazanie jeszcze w tym tygodniu dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji.

 

Z poważaniem

Irena Bielawska – Kierownik Biura