W poniedziałek 31.07.2017r. w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” odbyło się posiedzenie Rady, na którym zostały rozpatrzone protesty dotyczące naborów wniosków na Rozwijanie Działalności Gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do biura LGD wpłynęły dwa protesty w ramach naboru 01/2017/R – Rozwijanie działalności gospodarczej. Pierwszy został złożony przez Machniewicz Hubert TO-PUR, Sewerynów 23, 26-903 Głowaczów od wyniku wyboru operacji nr 01/2017/R/07 „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa TO- PUR poprzez zakup urządzeń oraz wzrost zatrudnienia” który powoduje, że nie mieści się ona w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 1/2017. W tym przypadku Rada po przeanalizowaniu przytaczanych przez wnioskodawcę argumentów i ponownej ocenie wniosku uznała ten protest za niezasadny i utrzymała w mocy ocenę z posiedzenia z dnia 05.07.2017 r., uzasadniając swoje stanowisku w stosunku do kryteriów wyboru będących przedmiotem protestu.

Drugi protest został złożony przez FUN POMOCNE INNOWACJE KAMIL MAJ, Janików 52, 26-900 Kozienice od wyniku wyboru operacji nr 01/2017/R/10 „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze LGD „Puszcza Kozienicka” poprzez zakup innowacyjnej aparatury przeznaczonej do prowadzenia szkoleń i innych usług specjalistycznych z zakresu branży ekologicznej” który powoduje, że nie mieści się ona w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 1/2017. Nie spełniał wymogów formalnych. W związku z powyższym Rada LGD „Puszcza Kozienicka” nie miała podstaw do ponownej oceny wniosku o numerze 01/2017/R/10 złożonego do biura Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” w dniu 31.05.2017 r. o godz. 15.30 w ramach naborów 01/2017 – Rozwój działalności gospodarczej. Rada uznała ten protest za niezasadny i utrzymała w mocy ocenę z posiedzenia z dnia 05.07.2017 r.

Okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Podstawą wniesienia protestu musi być zarzut w zakresie niezgadzania się wnioskodawcy z oceną operacji w ramach kryteriów wyboru operacji (wraz ze stosownym uzasadnieniem).

W przypadku wniesienia protestu niespełniającego ww. wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja (LGD lub zarząd województwa) wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w zakresie:

  1. oznaczenia zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
  2. oznaczenia wnioskodawcy;
  3. numeru WOPP;
  4. podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu
    poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Zgodnie z właściwością, w ramach protestu wnioskodawca powinien wskazać kryteria wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca, się nie zgadza wraz z uzasadnieniem stanowiska.

W związku z powyższym Rada podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, biuro LGD ma teraz obowiązek przekazać złożone protesty wraz z dokumentacją do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na posiedzeniu rozpatrzono również wnioski złożone do Rady o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 polegające na zmianie terminu realizacji operacji. Rada wydała pozytywna opinię i przychyliła się do skierowanych wniosków.

Irena Bielawska – kierownik biura